07 september 2007

Svar fra Ole K Holtan


Kommentar: Even E påstår at kommunen bruker veldig lite på idretten. Dette reagerer Ole Kristian Holtan i Arbeiderpartiet på og ber om å få svare på kritikken. Det er det full anledning til her på Siljans mest leste nettside. Even

Innlegget fra Holtan følger:


Siljan kommune og idretten


Jeg har i den senere tid registrert en del utfall mot Siljan kommune og dennes påståtte manglende prioriteringer av idrett i Siljan. Ja, det står faktisk på trykk at Siljan kommune overhodet ikke prioriterer idrett.


Som politiker for Siljan Arbeiderparti gjennom 16 år så vil kritikken automatisk inkludere vårt parti og alle oss politikere som etter sigende ikke prioriterer riktig. Det er jo vi som har fordelt inntekter og utgifter på Siljan kommunes budsjetter.


Men hvordan ser dette bildet egentlig ut? Er situasjonen i Siljan så begredelig og svart som den kan høres ut?


Jeg mener at den absolutt ikke er det.


Det blir påstått at Siljan kommune bruker 160 tusen kroner på idrett og 0 kroner på anlegg. Dette blir jo riv ruskende feil. Sannheten er den at kommunen i budsjett for 2007 har satt av 160 tusen kroner til idrettshalltilskudd. Det er avsatt 187 tusen til direkte drift av området Siljanhallen/Trollmyra. (på bakrunn av avtalen om at skole/barnehage skal bruke området, er det en prosentvis fordeling av driftsutgiftene)


Siljan kommune setter hvert år av 210 tusen kroner til en pott som frivillige lag og organisasjoner kan søke om penger til gode formål fra. Denne potten blei for øvrig dobla etter forslag fra Siljan Arbeiderparti fra 2006.


Videre så støtter kommunen idrettslaget direkte med ca 30 tusen kroner til løypepreparering, og 25 tusen til Skifellesskapet som preparerer løypene fra bla. Viddaseter.


Verdt å merke seg er også at Siljan kommune bidro med et betydelig beløp direkte til opparbeidelse av Trollmyra. Jeg mener beløpet lå på ca 2,3 millioner som ble fordelt på kommunen og tippemidler.


Siljan kommune har prioritert et nærmiljøanlegg bak ungdomsskolen med gressbane, asfaltert håndballbane, hoppegroper etc. Her ble det investert mange hundre tusen. Som alle veit, så blir området flittig brukt til fotballkamper for de yngre.


Siljan kommune har også i fellesskap med Norsk Tipping sørget for at det kom på plass en ballbinge ved Midtbygda skole. Jeg synes vel at denne også bør tas med i en totalvurdering.


Kommunen har også bidratt med støtte til helt nye orienteringskart fra området ved Siljanhallen. Dette har igjen ført til liv og røre ved flere store orienterings-arrangementer i skauen vår. I disse dager bidrar kommunen med 100 tusen kroner i støtte til et helt nytt kart over Nord-Siljan slik at trimmere og andre i alle aldre skal kunne orientere seg gjennom stier og løyper i det flotte terrenget .


Jeg håper at noe av dette jeg nå har nevnt setter situasjonen litt i et annet lys. Nå står vi foran en ny rullering av planen for idrett og friluftsliv. Der vil selvsagt idrettslagets egne prioriteringer bli tatt med.


Jeg kan love at Siljan Arbeiderparti også framover vil sette idrett og friluftsliv høyt på prioriteringene. Sammen med all annen kulturaktivitet vi ønsker å støtte, så skal det ikke være tvil om at vi ser på dette som klart forebyggende for barn og ungdom. Samtidig så er det en berikelse i en sosial sammenheng for alle delaktige på alle nivåer. (ikke bare for oss sportsidioter).


Til slutt har jeg en klar oppfordring til alle ang. valgdagen 10 sep. :


BRUK STEMMERETTEN DIN !!


Ole-Kristian Holtan


Ordførerkandidat Siljan Arbeiderparti


Etiketter: ,

25 august 2007

Ikke et ord om idrett..


Siljan er en av de kommuner med dårligst idrettstilbud. Allikevel har hverken Felleslista, Ap eller Sv har noe om idrett i sine valgprogram. Felleslista er vel nærmest som "ønsker en dialog med idrettslaget"

Idrettslaget er Siljans desidert største organisasjon og er en viktig del av mange unges oppvekst.

Det er både snodig og veldig svakt at en organisasjon som er såpass viktig i nærmiljøet blir så totalt blir oversett.

Etiketter: ,

15 august 2007

Hovedstyret sa JA

Hovedstyret sier enstemmig ja til å samle anleggene på Trollmyra. Med den forutsetning at SiljanFotball presenterer en fornuftig finans og fremdriftsplan for prosjektet på neste hovedstyremøte.

Dag Thorsen og Even Elseth tar jobben med å prosjektere anlegget. Dag vil arbeide med det kommunale og finansieringen og vil kontakte Rune Sølland i Siljan Kommune for å få en orientering om videre saksgang.
Even vil innhente et par anbud til, så vil vi forhåpentligvis ha en plan å presentere på neste hovedstyremøte.
Møter vi ikke allt for mange hindringer er muligheten stor for at arbeidet starter allerede til vinteren.

Etiketter: , ,

Hvis hovedstyret sier NEI


I kveld rundt klokka 20 tar hovedstyret stilling til utbygging på Trollmyra. Det er kun SiljanFotball sin stemme i styret som er garantert for utbygging. De andre aner jeg ikke noe om.

Hva hvis hovedstyret sier nei? Da regner jeg med dette er godt begrunnet. Med grunner vi i SiljanFotball ikke har sett på. Man stopper ikke planer uten grunn. En god grunn til å stoppe dette ville vært økonomi, men SiljanFotball har ikke tenkt å be hovedlaget om ei eneste krone.
SiljanFotball har pengene sjøl.
Fagerlund er så fin er ikke et argument, da det er vedtatt å opprettholde denne inntil videre.

SiljanFotball ser denne utbyggingen som en meget lur investering av resten av automatpengene. Lar vi være å investere disse pengene, ca 500 000, er jeg stygt redd for at de etterhvert blir brukt til drift og til slutt om noen år er borte. Uten at vi fikk skapt noe som helst fra automatpengene.

Til orientering så sier Fritzøe skoger ja til å selge området og kommunen ser ingen problemer. Det er da bare SiljanIL sjøl som kan velte planene. Og det ville vært litt spesielt. Vanligvis stopper jo tingene hos grunneiere og kommuner. Eller av pengemangel.
I dette tillfellet er ingen av disse hindringene tilstede....

Etiketter: , ,

08 august 2007

Hva koster kunstgress?

Mange vil ha kunstgress i Siljan. Og det er jo forstålig, men er det økonomisk forsvarlig? Hvis SiljanIL må låne 2 millioner, hvilke konsekvenser får det for klubben? I følge denne kalkulator må du betale nesten 100 000 kroner på år i 25 år for å nedbetale lånet.
I tillegg er det driftskostnader på kunstgressbanen på rundt 200 000 i året. Hvert 10 år bør det legges nytt dekke. Kostnad minst 1 million. Sett derfor av 100 000 i året til denne utgiften.
Slik jeg ser det koster kunstgress 400 000 pr år i 25 år. Så er det vel noe som heter avskrivninger osv men uansett er det enormt masse penger.
Budsjettet til SiljanFotball er totalt 350 000 kroner.
Ønsker gjerne å se andre regnestykker ang kunstgress i Siljan. Men ikke tro at kommunen tar mye av kostnadene. Det er ønsketenkning.

Etiketter: ,

07 august 2007

Elin Nordbø, kandidat Senterpartiet


Her er svarene fra SP sin kandidat Elin Nordbø. Spørsmålene er de samme til alle kandidatene.

1. Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?

* Et velfungerende idrettslag er etter min mening et lag som gir et
trenings/akitivitetstilbud til både topp og bredde - barn, unge og
voksne
* Har ordnet økonomi/god økonomistyring med klare ansvarslinjer og
drives demokratisk
* Inkluderer alle i sine aktiviteter
* Jobber med å skape "gode holdninger" blandt medlemmene/utøverne/ledere
* Nulltoleranse mot doping
* God kommunikasjon mellom alle ledd i laget og med idretsskretsen
og kommunen

2. Er dugnadsånden død?

Siljan idrettslag har for meg i alle år stått for et lag som drives med
stor dugnadsånd og dugnadsglede. Jeg har flere ganger brukt bygging av
Siljanhallen, lysløypene, vedlikehold og drift av hallen samt
kjørelister til ulike kamper og arrangement som eksempler på god
dugnadsånd. Men jeg er også klar over at dette må det jobbes med
kontinuerlig. Dugnadsjobbing må oppmuntres og settes pris på - dette har
Sil vært gode på. Hvis vi som politikere i Siljan kan bidra positivt her
gjør vi gjerne det. Dugnaden som utføres av SIL medlemmer og da særlig
en del ildsjeler er viktig for Siljan.

3. Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?

Hvis idrettslaget og fotballgruppa etter en bred drøfting der både
økonomi, tilgjengelighet for brukerne og drift av anleggene diskuteres,
kommer fram til at dette totalt er til det beste for fotballen i Siljan
så mener jeg Siljan kommune bør stille seg positive til dette. Dette er
et sprøsmål som ikke er drøftet i Siljan Sp eller i andre politiske
sammenheng.

4. Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?

Hvis kunstgrass er sportslig og økonomisk gjennomførbart så ja, men
innenfor kommunens budsjett er det mange uløste oppgaver. En dialog
mellom kommunens politikere og Sil er en forutsetning her som i alle
utbyggingssaker.

5. I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier SiljanIL hallen
og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt
Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?

Drift og vedlikehold av hallen er en stor oppgave for et forholdsvis
lite lag. Men SIL er herre i eget hus! Det å drive utleie til andre
formål: lag/privatpersoner gir SIL inntekter som da ville falle bort.
Driftsavtalen mellom Sil og kommunen forutsetter deling etter bruk.
Større utbedringer/ombygginger av bygget må inn i økonomiplan og
årsbudsjett - så også eierskifte - hvis en slik overtagelse er til det
beste for brukerene så mener jeg vi bør kunne diskutere dette.

6. Har Senterpartiet noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i
valgprogrammet?

Senterpartiet har ikke egne punkter om idretten i Siljan, men har vært
med på å øke støtten til frivillige lag og organisasjoner de siste
åra. Denne styrkingen vil vi fortsatt støtte. Frivillig arbeid og
forebyggende arbeid er viktig for trivselen i bygda. Det er
"billigere" å bruke en krone på kultur enn to kroner på å reparere i
ettertid!
Takk til Siljan fotballen for denne muligheten til å nå fram til
leserene av hjemmesiden.

Med vennlig hilsen
Elin Nordbø

Etiketter:

Styrereferat

Her er referatet fra gårsdagens styremøte.
ReferatStyremote6august2007.htm

Etiketter: , , ,

06 august 2007

Ja i styret til utbygging på Trollmyra


På styremøte i SiljanFotball i kveld, hvor alle styremedlemmene var tilstede, ble det enstemmig vedtatt å bygge en gressbane på 50 ganger 100 meter mellom dagens Trollmyra og Midtbygda skole.
Banen er prosjektert for å kunne islegges om vinteren. En skøytebane er et ønske fra mange i bygda. Den vil sikkert også være populær blant skoleelevene. Kunstgress ble ikke vedtatt da styret så dette som altfor kostbart.
En entrepenør har allerede gitt et grundig gjennomarbeidet tilbud. Ting koster penger og en slik utbygging må finansieres av flere enn SiljanFotball alene. Her må det både søkes om tippemidler og bistand fra kommunen.

Neste steg er nå behandling 15 august i hovedstyret. Man kan vel ikke se mange gode grunner til at hovedstyret skal overkjøre SiljanFotball sine planer i denne saken.

Etiketter: , ,

30 juli 2007

Raske svar

Imponerende raskt og grundig svart av Siljans ordførerkandidater. Elin Nordbø SP er på ferie og svarer etter ferien.
Hva man mener om svarene er jo opp til hver enkelt:)

Etiketter:

Kjell Atle Bruflot, kandidat SV


Her er svarene fra Kjell Bruflot SV

Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?

Det er mange faktorer som til sammen danner et velfungerende idrettslag. Her er noen av de viktigste for meg:  1. Felles målsetninger som gjennomsyrer hele organisasjonen. Det er når alle arbeider mot felles mål at man oppnår resultater.
  2. En demokratisk organisasjon, hvor medlemmer og grupper får komme fram med sine syn og ideer.
  3. Lojalitet mot de vedtak som fattes .
  4. Aktiv medlemsmasse som stiller opp for foreningen sin og som viser at de setter pris på den innsats styret gjør for gruppa.
  5. Foreldre som stiller opp for barn og ledere.
  6. Trenere som får utdanne seg og føle seg kvalifiserte for oppgavene de skal utføre.
  7. Et idrettslag som har plass til alle som er interessert i å være med og der alle er like verdifulle..
  8. Nært samarbeid med sponsorer, kommune og andre som kan bidrar med økonomisk støtte.Er dugnadsånden død?


Den er vel ikke død, men heller ikke på topp. Det at mange bidrar er helt avgjørende for at vi kan ha et godt samfunn og miljø i Siljan. Organisasjoner uten dugnadsånd, vil raskt forsvinne. Dugnadsånden vil dø dersom organisasjoner føler seg motarbeidet, føler seg oversett og ignorert. Dugnadsånden kan bli bedre ved at man setter fokus på saken, får ros for innsatsen, positive tilbakemeldinger og tydelige signaler på at dette er arbeid som blir satt pris på. Blir jeg ordfører vil prioritere høyt å få enda flere med på dugnader. Jeg mener at en god dugnadsånd er helt avgjørende for et godt samfunn.


Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?


I slike spørsmål vil jeg alltid innhente syn fra brukerne, hovedstyret og fotballgruppa før jeg utaler meg om dette. Det er viktig at man finner løsninger som kan være til beste for alle parter. Det er dere som vet hvor "skoen trykker" og det blir derfor viktig å høre hva dere mener. Blir jeg ordfører kan jeg love å ha en åpen dialog med alle som ønsker det. Det er viktig for meg at lag, organisasjoner og andre skal føle at de blir hørt (selv om man ikke alltid kan få innfridd sine ønsker). Gjennom åpen dialog og idè- utveksling kan vi helt sikkert finne løsninger som vil være til beste for både Siljan IL, fotballgruppa og brukere.


Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?


Her vil de samme prinsippene som ovenfor gjelde: åpen dialog, finne ut hvordan vi kan bidra i fellesskap. Finne ut av tidsrammer, økonomiske samarbeidspartnere etc. Blir jeg valgt som ordfører, vil jeg selvfølgelig stille meg åpen for å finne måter å hjelpe til med et slikt prosjekt. Jeg har som sagt stor tro på at felles innsats for en sak, gir gode resultater.


I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier Siljan IL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?


Ja, dette er en sak som man bør se nærmere på. Jeg har dermed ikke sagt at kommunen skal overta Siljanhallen. Det er klart at det er et stort arbeid som nedlegges av Siljan IL i forbindelse med Siljanhallen og kanskje er det for stort i forhold til lagets størrelse. Det er i alle fall et spørsmål det går an å diskutere med tanke på å få finne bedre løsninger enn det vi har i dag.


Har Siljan SV noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?


Vi har ikke satt opp noen konkrete mål for idretten i Siljan, men vi ønsker et nært samarbeid med organisasjoner for å utvikle målsettinger sammen. Vi vil innby lag og foreninger til å bli med i de politiske prosesser. På denne måten kan vi få til en dynamisk og god politikk. På den måten håper vi på å få inspirerte og engasjerte innbyggere. Med glød, stå på humør og samarbeid på tvers av grupper og politiske partier kan vi få til mye. Siljan SV vil at vi sammen skal utforme målene for idretten i Siljan. Blir jeg ordfører kan jeg love at det ikke vil ta lang tid før dere vil høre fra meg.


Vi legger også stor vekt på at innbyggerne skal trives i Siljan. Fysisk aktivitet er viktig for velvære og det er helt klart at Siljan IL gjør en kjempeinnsats for dette. Dere bidrar også til at mange barn og unge har gode og meningsfulle fritidstilbud. Det er trenere og ledere som legger ned en kjempeinnsats for at egne og andres barn skal trives og ha det bra. Jeg har veldig lyst å bli med å utvikle dette viktige arbeidet videre som ordfører.


Siljan SV ønsker et rikt kulturliv i bygda. Dette skaper etter vår mening identitet og etablerer fellesskap. Idretten er helt klart en del av dette kultubegrepet.


Uansett hvordan det går med SV og valget, vil jeg ønske dere lykke til i det videre arbeid. Stå på og takk for den store innsatsen dere legger ned.
Kjell Bruflot

Etiketter: ,

Ole Kristian Holtan, kandidat AP
Her er svarene fra Ole Kristian Holtan. Spørsmålene er de samme til alle listetoppene.

Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?
Min oppfatning er at et velfungerende idrettslag ivaretar alle dets medlemmer etter lagets egne intensjoner og målsettinger.
For at det målet kan nås må mange grunnleggende forutsetninger for en god drift være tilstede. Jeg tenker da på selve organiseringen,økonomi,anlegg, aktive medlemmer og eventuelle støttespillere.
Videre bør god kommunikasjon mellom de forskjellige gruppene internt i laget være god, samtidig med at kommunikasjonen når ut til alle medlemmene.
Uansett så tror jeg at alle lag er avhengige av alle ildsjelene som trekker i diverse tråder innad i gruppene. Jeg tror vi alle kjenner en slik en i laget , han eller hun som alltid står på litt ekstra for alle andre.
Et velfungerende idrettslag vil være en meget viktig bidragsyter for å fremme viktig barne- og ungdomsarbeid, noe som igjen gir oss en god fellesarena for læring av samhold, respekt og toleranse. Jeg ser også på et veldrevet idrettslag som et ypperlig sted for integrering av våre nye landsmenn. I idrettslaget skal alle behandles likt uansett kulturell bakgrunn.
Godt barne- og ungdomsarbeid i et idrettslag vil utvilsomt gi oss igjen med renter når de aktive podene etter hvert blir voksne .Uansett vil et velfungerende idrettslag gi oss mange gode sosiale relasjoner uansett alder.

Er dugnadsånden død?
Jeg tror ikke dugnadsånden er død. MEN, den ligger nok litt i dvale mange steder. Det ser ut til for meg at i takt med stigende velstand og mer penger i lommeboka til de fleste, så daler noe av interessen for å ta i et tak sammen. Vi har liksom ikke tid lenger, og det synes jeg er veldig synd. Jeg tror vel kanskje at det også går på selve organiseringen og evnen til å motivere til dugnad. Jeg var sjøl med på dugnaden da vi bygde Siljanhallen, og det er ikke tvil om at det var en suksess den gang med svært mange delaktige. Et annet eksempel på god dugnadsånd var jo byggingen av grendeskolen i Opdalen. Uten tvil vil de såkalte ildsjelene også være helt sentrale for enhver gjennomføring av fellesinnsatsen. Jeg føler meg ganske sikker på at viktigheten av dugnader ikke vil bli mindre viktig i framtida, heller tvert imot pga. de krav vi sjøl setter til diverse tilbud.
Dugnaden fortsetter, vi må bare finne "ånden"

Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?
I utgangspunktet vil det gi idrettslaget og brukerne mange fordeler ved å samle fotballanleggene. Det vil utvilsomt gi en gevinst i å drifte ett område i stedet for to. Samtidig må man jo vurdere for eksempel garderobekapasiteten og parkeringsmulighetene ved å sentralisere banene. Men selv om det også er noen utfordringer i dette, så vil jo området kunne syde av aktivitet f.eks ved å kunne arrangere cup'er etc.

Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?
Kunstgrass er populært, ja. Siljan kommune vil helt sikkert være med i en vurdering av et slikt prosjekt. Det betyr ikke at jeg her og nå foregriper begivenhetenes gang og fordeler ansvar og økonomi. Her må det tas vurderinger ut fra prosjektets innhold og omfang. Her har sikkert idrettslaget en stor jobb foran seg. Personlig er jeg jo over middels interessert i fotball, så en positiv innstilling til tanken om kunstgrass har jeg nok. Men her er det sikkert mange forskjellige meninger, og selvsagt en økonomisk side det må tas stilling til.

I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier SiljanIL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?
Spørsmålet om hvem som bør drifte Siljanhallen er nok litt vanskelig å svare ja eller nei på uten et nødvendig tallmateriale å forholde seg til. Jeg kjenner ikke den nåværende økonomien til idrettslaget godt nok til det heller. MEN, jeg ser absolutt argumentene i dette. Derfor synes jeg det kan være en god ide med en dialog på dette til høsten. Se på nåværende avtaler, og evt. kunne vurdere hva konsekvensene av et omvendt forhold ville være. Resultatet ville kanskje være at det beste for idrettslaget fortsatt er å være eier. Hvem vet? Men som sagt, et forhold verd å lufte.

Har AP noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?
Arbeiderpartiet i Siljan har som mål å støtte alle frivillige lag og organisasjoner i bygda vår, herunder også idrettslivet. Vi har i de seneste åra doblet den økonomiske støtten til slike formål. Vi vil i kommende periode være spesielt opptatt av forebygging blant barn og ungdom. Her mener vi bestemt at idretten spiller inn med en betydelig positiv rolle i så måte, i likhet med andre typer organisasjoner som musikkorps og fiskeforening til eksempel. Når det gjelder konkrete mål for idretten som sådan, vil det måtte være idrettslaget sjøl som setter seg måla. I neste omgang vil vi politikere prøve å legge til rette for at disse måla kan nås ut fra gitte forutsetninger.
Vi har en meget positiv holdning til idrettslivet generelt, men det er viktig å fokusere på helheten, og ikke bare enerne.

Etiketter: ,

29 juli 2007

Tonje Løwer Gurholt, kandidat Felleslista

10. september dette år avholdes kommune og fylkestingsvalg. Siljan har i år 4 lister som stiller med eget program og ordførerkanidat.
I den forbindelse har webredaktør sendt de fire ordførerkandidatene i Siljan noen spørsmål om satsning på og meninger om idrett. Fortrinnsvis fotballspørsmål. Førstemann ut er felleslistas kandidat Tonje Løwer Gurholt. De tre andre kandidatene kommer etterhvert.

Even


1. Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?

Et lag som klarer å gi idrettstilbud som ungene ønsker.

Et lag som har ro, orden og positivt engasjement blant de aktive barn og voksne.

Et lag som har økonomien under kontroll.

2. Er dugnadsånden død?

Nei, det er den ikke. Det foregår mye dugnadsinnsats i Siljan, men vi kan bli mye flinkere. Som i så mange andre tilfeller er det ofte de samme personene som stiller opp. Hvis vi alle tok litt mer ansvar, hadde det løftet dugnadsbidraget mye. Felleslista har et punkt i programmet om å lage en "ressursbank" over frivillige. Kanskje det kan være med på at bl.a SIL får med flere enn de vanlige som er villige til å gjøre en dugnadsinnsats.

3. Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?

Det synes jeg ikke noe om. Jeg synes det er viktig at Siljan har fotballbaner også andre steder enn kun på Midtbygda. Jeg ser det økonomiske aspektet ved sentralisering, men jeg mener likevel at Fagerlund må bevares. Slik kan flere unger ha en fotballbane de selv kan sykle til. Slik kan vi spre fotballaktiviteten ut i flere nærmiljø.

4. Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?

Felleslista skulle veldig gjerne godt til valg på å skaffe Siljan en kunstgressbane i løpet av neste kommunestyreperiode. Vi vurderte det, men det ble et såpass dyrt prosjekt at vi for å være økonomisk forsvarlige ikke ville love det. Vi er derimot interessert i dette dersom det likevel viser seg å være innenfor økonomiske rammer, og hvis det er det idrettslaget selv vil prioritere høyest.

5. I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier SiljanIL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?

Jeg synes det er svært viktig at frivillige lag og organisasjoner har gode kår i Siljan, men jeg tror det er riktig at de eier sine hus og anlegg selv. Kommunen må yte økonomiske bidrag, så er det opp til de ulike lag og foreninger å benytte midlene der de selv ser behovet. Når det gjelder kommunens bruk av Siljanhallen er det svært viktig at kommunen betaler for sin bruk, men det har jeg forstått at kommunen gjør.

6. Har felleslista noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?

Felleslista har fokus på frivillige lag, barne- og ungdomsarbeid og fysisk aktivitet blant barn og unge. Noen av punktene er dette:

* Vi ønsker tiltak som kan styrke den fysiske aktiviteten blant barn og unge.

* Vi ønsker å opprette en "ressursbank" med frivillige som administreres av kommunen. Slik kan vi enklere samordne dugnadsinnsats for enkeltpersoner og frivillige lag.

* Vi ønsker å ha en god dialog mellom kommunen og frivillige lag for å styrke deres aktiviteter.

Tonje Løwer Gurholt

Ordførerkandidat for felleslista Venstre, Høyre og Krf

Etiketter: ,

26 juni 2007

Store besparelser ved å samle

anleggene på ett sted. Utgiftene på Fagerlund er uten noen form for vedlikehold er kr 50 000 pr år. Av et budsjett på 350 000. Det er veldig masse penger. I tillegg kommer kostnadene til gressklipper og merkemaskin. I fjor ble det brukt nesten kr 80 000 da det måtte investeres i ny gressklipper. Bare til orientering..

Etiketter: , ,

25 juni 2007

50 x 110 meter uten problem

Vi kan med fornuftige kostnader bygge et treningsfelt på 50 x 110 meter mellom Trollmyra og skolen. Dette området er nesten helt flatt og i samme høyde som dagens bane.
Fra "Biltemaraceren" til venstre og ned til søppelkassene er det 110 meter. Et par bilder til fra det aktuelle området her, og her ....

Etiketter: , ,

23 juni 2007

Det beste forslaget??To ellverbaner på tvers av dagens bane.

Etiketter: , ,

Kunstgress eller gress? Enda et forslag


Gress eller kunstgress ved Siljanhallen. Ønsket er å samle anleggene. Ved hallen. På en økonomisk og sportslig forsvalig måte.
Blir det kunstgress med undervarme er det selvsagt et pluss, men det er ikke noe problem om de blir to gressbaner og som i dag at vintertreningen foregår på grusbanen.

Men innspill på hvordan vi ønsker å ha det er viktig. Og de aller fleste mener vi bør jobbe hardt for en kunstgressbane.
Bildet er ennå et forslag ang dette. Kunstgressbanen er tegnet lik dagens Trollmyra. Dagens Trollmyra forblir 11er gressbane men må forskyves 16 m nordover.

Etiketter: , ,

Kvelde. Noe å bli imponert av


Nyskjerrig på hvordan Kvelde kan bygge kunstgress med undervarme gjorde at jeg i dag reiste bort for å kikke på anlegget og snakke litt med primus motor i Kvelde IL, Øistein Lindhjem.
Kvelde har ikke egene utskilte grupper som fotball, ski eller andre undergrupper. Allt styres av hovedstyret. Det er en felles økonomi for hele laget. Fordi det er vanskelig å finne folk som ønsker bli med i styrene. Derfor et felles styre.
Totalt har laget 713 medlemmer. 300 spiller fotball. Budsjettet mener jeg var på rundt 700 000. Store inntekter fra spilleautomat var aldri brukt til drift av laget men det har hele tiden blitt investert i utstyr og baner.
Kvelde idrettsplass ligger bak skolen. Der har det lille driftige laget en nydelig 11er gressbane, en mindre gressbane med X antall nye mål, lysløype, skytterbane, snart basketbane og snart kunstgress 11er med undervarme! Allt samlet på ett sted.

Så til den største investeringen kunstgressbanen. Hvordan er det mulig? Banen var først planlagt uten undervarme da utgiftene til oppvarming ligger på rundt 300 000 i året. Prisen på banen var da 6,5 millioner. Må legge til at den bygges på en eksisterende grusbane. Så for kort tid siden ble man enige med kommunen om en modell for oppvarming. Kommunen skal bygge et fyringsanlegg som skal varme opp skolen og leiligheter som skal bygges i området om kort tid. De lot også banen knytte seg til dette anlegget. Gratis.
Da ble det selvsagt undervarme i banen. Totalt kom banen da på 7,5 millioner. Spillemidler utgjør 2,5 mill, kommunen 2,8 mill og Kvelde IL resterende 2,2 mill. Veldig mye ble gjort på dugnad og man regnet med at man ville slippe låne noe som helst pga all dugnaden.
Vet ikke om jeg skal si det men treningsavgiften i Kvelde IL er kr 300 for alle under 20 år. Allikevel er det folk der som klager på at det er dyrt.....

Larvik kommune så også verdien av å ha en kunstgressbane rett ved skolen. Til ungenes frie benyttelse hele året. Så det er faktisk mulig å få til. Men kommunen må se verdien av slike anlegg. Det gjør tydeligvis Larvik kommune.
Husk at vi måtte betale for to stk søppelkasser.....
Hovedbildet viser Kveldes formann, banemester mm til venstre og anleggslederen til høyre.

Bilder fra Kvelde idrettsanlegg her:

Etiketter: , , , ,

22 juni 2007

En ny ide om Trollmyra


Fikk plutselig en ny ide ang det å samle all aktivitet rundt Siljanhallen:
Utvid Trollmyra maksimalt i sørenden. Lag en diger gressmatte.
Da vil vi kunne ha treningsfelt i sørenden. Egentlig helt genialt om jeg får si det sjøl. Kostnadene ved et slikt prosjekt er jo en dråpe i havet kontra kunstgressprosjektet.
En stor gressmatte vi gjøre tingene enkelt mht vedlikehold. Man klipper hele anlegget og oppgraderer som vi gjør nå hovedbane og treningsfelter i en omgang.
En gressklipper å vedlikeholde. En merkemaskin osv. Og ikke minst sparer vi mange ti tusener i året ved å legge ned Fagerlund
Hvis ja fra Siljan kommune angående en slik utvidelse kan vi starte nesten umiddelbart. Dette har vi råd til.
Flyfoto av området:

Etiketter: , , ,