26 april 2007

Sportsplanen vedtatt 23.04.2007

Sportsplanen som ble utarbeidet i 2006 er vedtatt av styret i SiljanFotball. Dette ble gjort på styremøtet 23. april etter fullmakt fra årsmøtet.
Det ble på årsmøtet bedt om en endring som gjaldt skolering av trenere. Denne er lagt til i sportsplanen.
Styret vil fra nå bruke sportsplanen som en rettesnor for driften av SiljanFotball.

Styret i SiljanFotball 2007
Even Elseth, Johannes Sørhaug, Anita Hole, Marianne Bergland, Espen Øjerud, Stian Hovstø, Terje Tveitan, Rune Åberg

Etiketter: , ,

17 februar 2007

For straks et år siden


22. februar 2006 ble Siljanfotball.no lagt på nett. Sidene gjør det enklere for medlemmene å følge med på hva som skjer i siljanfotballen. Alle saker behandlet i 2006 er publisert her. Det har ikke vært nødvendig å "sensurere" noe som helst. Og det er bra.

For husfreden sin skyld så kunne jeg selvsagt latt vær å skrive enkelte innlegg. Men det har vært nødvendig.
A-laget har fått endel fokus, men det er også der det har vært mest penger å spare.
Siljanfotballen må stramme masse inn på pengebruken fremover. Og medlemmene må vite hvorfor vi må spare og hva vi ønsker å prioritere videre.

I løpet av dette året har vi hatt 92 000 sidevisninger(en sidevisning er når du åpner www.siljanfotball.no.) Totalt antall filer vist er 290 000 (mange ser på bilder) 6300 forskjellige maskiner er betjent. 420 artikler er postet.

Det har også blitt tatt endel bilder dette året. Se Fagerlund 22. februar. Se snømengdene den gangen.

For Siljanfotbal.no sitt andre år er ønsket flere bidrag fra medlemmene. Ta et bilde av laget ditt på trening eller kamp. Skriv noen ord og send det til post@siljanfotball.no

Etiketter: , , , ,

09 februar 2007

Sportsplanen skal godkjennes

eller ikke godkjennes på årsmøtet 26 februar. Sportsplanen er et verktøy som styret i SiljanFotball kan bruke som mal i årene fremover.
Hvis medlemmene er enige i dens innehold.

Hvorfor sportsplan?
Fordi styrene skifter medlemmer hele tiden. Det er greit å ha en kurs som medlemmene har blitt enige om og som ikke vingler i hytt og pine hvert år alt etter hvem som sitter i styret.

Les sportsplanen her:

Etiketter: , ,

13 november 2006

Visjoner og mål for SiljanFotball

Hvis vi som klubb ønsker noe mer enn kun den daglige driften trenger vi en visjon og noen mål.
Visjonen er klubbens absolutte drømmemål. En visjon kan gi kan gi en del mennesker i klubben motivasjon til å nå denne eventuelle visjonen.
Vi må som "king Kenny" skrev under "ønsker vi et A-lag i Siljan", se lenger frem enn fra januar til november.
Hvis SiljanFotball har som mål å spille i 3 div og ha en kunstgressbane, hva må til for å nå dit? Slik vi driver i dag er det ikke mulig. Med 250000 i omsetning.

Hvis vi ønsker å satse trenger vi noe å satse mot. Det er punkt nr 1. Deretter trenger vi folk som kan mer enn å prate. Vi trenger folk som gjennomfører det vi blir enige om. Vi mangler i dag begge deler.

Er det et ønske å samle fotballfamilien i Siljan til et klubbmøte hvor man kanskje setter seg mål noen år fremover og diskuterer vår fotballfremtid?
Med fotballfamilien regner jeg spesielt med dere som nå er ungdomsspillere. Det er deres framtid dere kan være med å påvirke.

Etiketter: , ,

01 mai 2006

Sportsplan

Denne sportsplanen er vedtatt av styret i SiljanFotball den 23. april 2007 etter fullmakt fra årsmøtet

Kjære fotballspillere og foreldre
Sportsplanen er et initiativ fra styret i SiljanFotball.
Med denne planen ønsker vi å fortelle spillere, foresatte og nærmiljøet om de retningslinjer vi arbeider etter, og de mål vi styrer mot. Vi håper dette er holdninger og idealer som dere kan slutte dere til.
Fotballgruppas arbeid er basert på frivillig innsats og velkjent dugnadsånd. Uten denne innsatsen fra nærmiljøet vil tilbudet forsvinne. Vi oppfordrer derfor de voksne i Siljan om å engasjere seg i fotballmiljøet og gjøre en innsats som kan bidra til å opprettholde et sunt og oversiktlig fotballmiljø for barn og unge i Siljan.
Fotballmiljøet i Siljan er aktivt og godt, men vi ønsker å gjøre det enda bedre og mer tilgjengelig. Bli med å gjør en innsats som trener, lagleder, styremedlem eller annet.


Hensikten med Sportsplanen
Hensikten med en Sportsplan for SiljanFotball er å gjøre kjent for gruppas aktive og for nærmiljøet de holdninger, ambisjoner og prioriteringer som SiljanFotball vil vektlegge i sitt arbeid og i sin videre utvikling.
Sportsplanen ble utarbeidet i 2006 og vedtatt av styret etter fullmakt fra årsmøtet den 23. april 2007. En Sportsplan er ment å være et arbeidsverktøy som er under kontinuerlig oppdatering, justering og forbedring. Det er derfor ønskelig at alle som har synspunkter bidrar med konstruktive tilbakemeldinger.
Det er styrets intensjon å videreføre dette arbeidet og vi planlegger derfor å oppdatere planen med jevne mellomrom.


Målsetningen for SiljanFotball
Den overordnede målsettingen for SiljanFotball er å tilby beboerne i Siljan et sunt, attraktivt og bredt fotballmiljø.
Gjennom sine aktiviteter skal SiljanFotball bidra til at aktive, trenere og foresatte opplever fotballmiljøet som trivselfremmende og holdningsskapende.


Sportslige ambisjoner
Fotballag vil bli etablert for alle aldersgrupper dersom rekrutteringsgrunnlaget tilsier det, og økonomien/ trenersituasjonen tillater det.
På de laveste alderstrinnene, hvor interessen ofte er størst, kan flere lag på samme alderstrinn bli etablert. Hvis det ikke kan etableres lag i et årskull pga for få spillere så skal disse spille med årgangen over.
Det vil bli lagt vekt på å ha en lagsammensetning og et aktivitetstilbud som gjør det mulig for de aktive å utvikle seg sportslig innenfor SiljanFotball. Se hospitering. Det vil spesielt være viktig å etablere et godt og aktivt fotballmiljø for ungdomstrinnet da dette er en utsatt gruppe.
SiljanFotball anmoder sine trenere i barne og ungdomstrinnene, om å likebehandle spillere som driver annen idrett i vinterhalvåret med spillere som utelukkende spiller fotball. Det skal ikke være diskvalifiserende å drive med vinteridrett. Det viktigste er at barn og unge er i aktivitet.
Fotballgruppa vil legge vekt på sportslig bredde for å kunne tilby idrettsglede til flest mulig i nærmiljøet. Det betyr at eliteidrett eller sterk fokusering på enkelte lag/spillere ikke vil stå sentralt i SiljanFotballs arbeid og prioriteringer.
SiljanFotball vil legge forholdene til rette slik at lagene selv kan definere sine egne sportslige ambisjoner.


Hospitering
Hospitering tilbys til spillere som holder det høyeste ferdighetsnivået i et lag, og som viser stor interesse for fotballen.
I de tilfeller hvor disse to kriteriene ikke oppfylles så bør man ikke starte en hospitering. Hospitering kan og bør skje fom. 13 års-alderen.Når spillere skal hospitere med et annet miljø enn sitt opprinnelige lagsmiljø, blir det viktig at de får en optimal læringssituasjon.
Vi mener at den aller beste og sterkeste læringen er den skjulte læringen som skjer gjennom å spille fotball med bedre spillere. Å vektlegge utholdenhetstrening, typiske egentreningsaktiviteter eller restitusjonstrening vil være feil i en slik sammenheng. La hospitantene få spille mye fotball med bedre spillere når de er på trening med et hospiteringsmiljø.
Hospitantene skal som hovedregel prioritere sitt egentlige lag både i kamp og trening.


Holdninger
SiljanFotball ønsker at de aktive trives og at de tilegner seg en varig interesse for fotball og for fotballmiljøet i Siljan.
Tilsvarende ønsker SiljanFotball å forsøke og skape interesse og engasjement blant de foresatte, slik at de aktivt ønsker å bidra til at målsettingen for gruppan blir oppfylt.
Begreper som respekt, toleranse, disiplin og ansvar vil stå sentralt i det holdningsskapende arbeidet, spesielt blant de yngre lagene. Spillere eller foresatte som ikke respekterer dette verdigrunnlaget på fotballbanen vil bli anmodet om å forlate banen.
Det vil bli lagt vekt på at eldre spillere gjennom opptreden på banen og i fotballmiljøet bør fremstå som gode eksempler for de yngre spillerne.
Vær klar over at 16 åringer veldig ofte er forbilder til spillere på feks 12 årslaget.


Arbeidsform og arbeidsdeling
Styret arbeider innenfor Siljan IL sine vedtekter, og de retningslinjer som er etablert av Telemark Fotballkrets.Se organisasjonsplan for SiljanFotball for detaljer.


Økonomi
SiljanFotball er avhengig av inntekter. Disse skaffes blant annet gjennom sponsorinntekter, dugnad og medlemskontingent, for å finansiere sine aktiviteter.
Det blir forventet at lagenes innsats i dugnadsarbeidet står i rimelig forhold til den økonomiske støtten de ønsker fra SiljanFotball.


Trener/lagledere
Trenere og lagledere er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre trening. De skal utarbeide trenings- og kampplaner. De er også ansvarlig for å utvikle “fair play” og skape sunne holdninger til dommere.
Treneren er ansvarlig for gjennomføringen av treningen.
SiljanFotball anbefaler sine trenere å følge NFF sine regler. Lagleder er ansvarlig for transport, utstyr, registrering og kontakten med foreldrene Se egen instruks for lagledere.
Trener eller lagleder er ansvarlig for å sjekke kalender for Trollmyra og Fagerlund i tilfelle kampkollisjoner.
SiljanFotball skal første halvdel av november hvert år, innkalle til lagledermøte. Dette er for å få oversikt over hvor mange lag som skal påmeldes neste sesong, og hvem som skal stå oppført som lagleder.
Lag som ikke er representert på dette møtet, og ikke har gitt beskjed, risikerer å ikke bli meldt opp til serien.
Lagleder skal hvert år, før 1. mai, innlevere liste med navn og adresse over alle spillerne på laget. Denne skal sendes på mail til mailto:post@siljanfotball.no/ eller leveres leder i SiljanFotball. Mal finner du her: Dette for at SiljanFotball skal kunne sende ut treningsavgift.
Spillere som ikke har betalt treningsavgiften er ikke forsikret.Når en trener eller lagleder slutter skal denne umiddelbart gi SiljanFotball beskjed. SiljanFotball skal også ha navn på etterfølger, hvis denne er klar.
SiljanFotball vil så langt det er mulig støtte økonomisk de av våre trenere som ønsker trenerskolering.


Foreldregruppen
Foreldrene er en meget viktig ressurs rundt ethvert lag. Uten oppbakking fra foreldrene blir støtten rundt laget betydelig svekket.
Vi ser det som en viktig oppgave å holde foreldre til alle våre spillere orientert om hva vi i styret driver med.Foruten en godt oppdatert hjemmeside på internett er foreldremøter rundt det enkelte lag og andre sosiale sammenkomster svært viktige for lagene.
Avhold alltid foreldremøte før sesongen starter og vurder om det er behov for ytterligere møter utover i sesongen.
Det kan være fornuftig å arrangere et foreldremøte allerede i november/desember for å avklare en eventuell sommerturnering neste år.En foreldregruppe bør også kunne avlaste trenere og lagledere.
Den vil foruten å gi praktisk støtte til sine respektive lag også delta i arbeidet med å nå fotballlgruppas målsetting, og i det holdningsskapende arbeidet. De skal i den forbindelse følge opp Norsk Fotball Forbunds “Foreldrevettregler for barnefotball”.

Etiketter: , ,

29 april 2006

Utdrag fra SiljanFotball`s sportsplan


Hensikten med Sportsplanen:
Hensikten med en Sportsplan for SiljanFotball er å gjøre kjent for gruppens aktive og for nærmiljøet de holdninger, ambisjoner og prioriteringer som SiljanFotball vil vektlegge i sitt arbeid og i sin videre utvikling.
Sportsplanen utarbeides i 2006. En Sportsplan er ment å være et arbeidsverktøy som er under kontinuerlig oppdatering, justering og forbedring. Det er derfor ønskelig at alle som har synspunkter bidrar med konstruktive tilbakemeldinger. Det er styrets intensjon å videreføre dette arbeidet og vi planlegger derfor å oppdatere planen med jevne mellomrom.

Målsetningen for SiljanFotball:
Den overordnede målsettingen for SiljanFotball er å tilby beboerne i Siljan et sundt, attraktivt og bredt fotballmiljø. Gjennom sine aktiviteter skal SiljanFotball bidra til at aktive, trenere og foresatte opplever fotballmiljøet som trivsel fremmende og holdningsskapende.

Sportslige ambisjoner:
Fotballag vil bli etablert for alle aldersgrupper dersom rekrutteringsgrunnlaget tilsier det og økonomien/ trenersituasjonen tillater det. På de laveste alderstrinnene, hvor interessen ofte er størst, kan flere lag på samme alderstrinn bli etablert. Hvis det ikke kan etableres lag i et årskull pga for få spillere så skal disse spille med årgangen over. Alle skal ha et fotballtilbud.

Det vil bli lagt vekt på å ha en lagsammensetning og et aktivitetstilbud som gjør det mulig for de aktive å utvikle seg sportslig innenfor SiljanFotball. Det vil spesielt være viktig å etablere et godt og aktivt fotballmiljø for ungdomstrinnet da dette er en utsatt gruppe.

SiljanFotball anmoder sine trenere i barne og ungdomstrinnene, om å likebehandle spillere som driver annen idrett i vinterhalvåret med spillere som utelukkende spiller fotball. Det skal ikke være diskvalifiserende å drive med vinteridrett. Det viktigste er at barn og unge er i aktivitet.

Fotballgruppen vil legge vekt på sportslig bredde for å kunne tilby idrettsglede til flest mulig i nærmiljøet. Det betyr at eliteidrett eller sterk fokusering på enkelt lag/spillere ikke vil stå sentralt i SiljanFotballs arbeid og prioriteringer. SiljanFotball vil legge forholdene til rette slik at lagene selv kan definere sine egne sportslige ambisjoner.

Eventuelle innvendinger mottas gjerne. post@siljanfotball.no

Etiketter: , ,

18 mars 2006

Sportsplan 2006


Det har vært et ønske fra endel aktører i Siljan fotballen at det skulle utarbeides skriftlige retningslinjer. Det er nå gjort ved at vi har laget en Sportsplan og en Organisasjonsplan.
Sportsplanen er ment å være et arbeidsverktøy som er under kontinuerlig oppdatering, justering og forbedring. Det samme er Organisasjonsplanen. Det er derfor ønskelig at alle som har synspunkter bidrar med konstruktive tilbakemeldinger. Det er styrets intensjon å videreføre dette arbeidet og vi planlegger derfor å oppdatere planen med jevne mellomrom.

Styret SiljanFotball 2006

Etiketter: , ,

15 mars 2006

Siljan i Eliteserien 2010?Siljan i Eliteserien 2010?
100% sikkert ikke, men hvilke ambisjoner har vi? Hvordan skal våre ”små midler” brukes?
Skal vi satse på A-lagene, herrer og damer, eller skal vi bruke det samme på disse som på resten av lagene i Siljan? Er det riktig å bruke særlig mye penger på en trener til A-laget?

Jeg bare spør. Vi bør lage en sportsplan i SiljanFotballen. En plan for hvordan vi skal satse.

Jeg tror at Siljan aldri vil få noe A-lag av klasse. Til det er vi for få sjeler her i bygda. Vi vil forbli en del av breddefotballen i Norge. Og det er helt greit for meg.

Men vi kan innimellom ale opp enkeltspillere av høy kvalitet. Disse går normalt til klubber med større ressurser i 16-17 års alderen.
Derfor er min mening at vi lar pengene bli fordelt blant de yngre lagene. La oss forsøke å ha et godt tilbud til og med juniorlagene.
Etter junior blir det 5/6 divisjon, eller du reiser til en klubb med høyere ambisjoner og større ressurser. Det er i hvert fall min mening……..

Even E

Etiketter: ,