Hvis det finnes bilder i dette vedlegget, vil de ikke bli vist.  Last ned det opprinnelige vedlegget
Page 1
NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE
MEDLEMSTJENESTEN
SERVICEBOKS 1, ULLEVÅL STADION, 0840 OSLO
Hverdager 8-20: 81555005
Sentralbord: 21 02 90 00, Telefaks 21 02 90 01
http://www.idrettsmedlem.no
Velkommen som medlem av et
norsk idrettslag!
Denne brosjyrens
formål
NIF
Idrettens verdier
Organisasjons-
ledd under NIF
Hvilke regler
Du må følge
vedtektene
www.idrett.no
Hva koster det?
Medlems-
kontingent
Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva
medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg.
Idrettslaget ditt er medlem av Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komité (NIF), som er en fellesorganisasjon for
idretten i Norge. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og
uavhengig organisasjon som skal arbeide for at alle skal få
mulighet til å utøve idrett ut fra ønsker og behov.
Når du melder deg inn i et idrettslag, blir du en del av norsk
idrett. Du får både rettigheter og plikter.
Organisasjonens arbeid preges av frivillighet, demokrati,
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Under NIF hører følgende organisasjoner
(organisasjonsledd): særforbund, idrettskretser, særkretser,
idrettsråd og idrettslag. Idrettslaget er medlem av og har
representasjonsrett i de overordnede organisasjonsleddene.
Et idrettslag er en forening der vedtektene danner grunnlag
for lagets virksomhet. NIF har vedtatt en standard
”basislovnorm” for idrettslag som inneholder et minimum av
hva alle idrettslag må ha i sine vedtekter. Etter at et
idrettslag er tatt opp som medlem, kan det vedta nødvendige
tillegg, så lenge disse ikke strider mot NIFs eller andre
organisasjonsledds lover.
Som medlem er du ikke bare forpliktet til å følge
idrettslagets vedtekter, men også lover, bestemmelser og
retningslinjer vedtatt av NIF og andre organisasjonsledd.
NIFs regelverk finner du på www.nif.idrett.no. Idrettslagets
vedtekter vil du få ved å henvende deg til ditt idrettslag.
For å bli medlem må du betale medlemskontingenten.
Du blir medlem når første kontingent er betalt.
Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på
årsmøte.

Page 2
NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE
MEDLEMSTJENESTEN
SERVICEBOKS 1, ULLEVÅL STADION, 0840 OSLO
Hverdager 8-20: 81555005
Sentralbord: 21 02 90 00, Telefaks 21 02 90 01
http://www.idrettsmedlem.no
Treningsavgift
Lisens
Får du pengene
tilbake hvis du
melder deg ut?
Hvem har
stemmerett på
årsmøtet?
Rett til å påvirke
idrettslaget
Dugnad
Straffe-
bestemmelser
I tillegg må du noen ganger betale en treningsavgift som er
fastsatt av lagets egne medlemmer på årsmøtet eller av
styret. Denne avgiften varierer fra idrett til idrett.
I noen idretter må det også betales en ”lisens” til det
aktuelle særforbundet før du kan delta i konkurranser. I
denne ”lisensen” ligger det ofte en forsikringsordning som
kommer deg til gode ved eventuelle idrettsskader. Lisensens
størrelse fastsettes normalt på særforbundets årsmøte/ting.
Kontakt gjerne ditt idrettslag for å få vite hva de totale
kostnadene utgjør i året.
Normalt må du betale medlemskontingenten i begynnelsen
av året. Kontingenten har du vanligvis ikke krav på å få
tilbake ved utmelding, med mindre årsmøtet har bestemt
noe annet.
Treningsavgiften må du som oftest betale før hver sesong.
Idrettslagene har ulik praksis når det gjelder
tilbakebetaling. Ta kontakt med ditt idrettslag for
informasjon om dette.
Lisensen må du som oftest betale i begynnelsen av året.
Lisensen har du ikke krav på å få tilbake ved utmelding,
med mindre annet er bestemt av det enkelte særforbundet.
Alle medlemmer kan delta på årsmøtet. Medlemmer som er
over 15 år og har vært tilsluttet laget i minst en måned, har
stemmerett og er valgbare til lagets styrer. Ingen kan
imidlertid møte eller avgi stemme ved fullmakt.
På årsmøtet kan du påvirke idrettslagets beslutninger ved
din tale- forslags- og stemmerett. Her kan du blant annet
foreslå, og stemme over, de personer du ønsker skal sitte i
idrettslagets styre. Du kan også være med på å bestemme
om laget skal utføre dugnadsarbeid.
Dugnadsarbeid er i utgangspunktet frivillig, all den tid
idrettsorganisasjonen er tuftet på frivillighet. Mange
idrettslag forventer at du deltar på dugnader ettersom
dugnadsarbeid kommer medlemmene til gode og bidrar til å
holde avgiftene nede. Derfor er også de fleste medlemmene
positive til slikt arbeid. Formelt er det imidlertid bare
idrettslagets årsmøte som har rett til å pålegge medlemmene
å utføre dugnad.
NIF har vedtatt et sett med straffebestemmelser som gjelder
for hele norsk idrett. Et medlem kan bli straffet dersom
vedkommende f.eks. begår økonomiske misligheter, bryter
sikkerhetsbestemmelser, bryter NIFs dopingbestemmelser
eller bruker rusmidler i forbindelse

Page 3
NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE
MEDLEMSTJENESTEN
SERVICEBOKS 1, ULLEVÅL STADION, 0840 OSLO
Hverdager 8-20: 81555005
Sentralbord: 21 02 90 00, Telefaks 21 02 90 01
http://www.idrettsmedlem.no
Konkurranse-
regler
Tvister skal løses
innenfor idretten
Bruk av person-
opplysninger
Personlig profil
Bestemme hva
du mottar
Dine data er kun
tilgjengelig for
de som har et
saklig behov
www.idrett.no
med et idrettsarrangement. Straffene er alt fra irettesettelse
til tap av medlemskap. Overtredelse av
straffebestemmelsene skal behandles av et domsorgan
oppnevnt av NIF eller særforbund.
Særforbund har normalt også egne kamp- og
konkurranseregler. Reglene inneholder idrettsgrenens
”spilleregler”, som f.eks. at man kan få rødt kort i fotball.
Alle tvister i forhold til idrettens regelverk, skal løses med
endelig virkning innen organisasjonens styrende og
dømmende organer. Som medlem er du derfor normalt
avskåret fra å fremme slike krav til de sivile domstoler.
Dersom man i idretten blir utsatt for en handling som
rammes av ordinære sivil- eller strafferettslige bestemmelser
kan man forfølge dette på vanlig måte overfor politi- og/eller
ordinære domstoler.
Som medlem blir du registret i idrettslagets og NIFs
dataregister. Dette innebærer at ditt navn, adresse,
telefonnummer, eventuelle funksjoner i idrettslaget,
deltakelse i konkurranser og eventuelle resultater blir
registrert.
Etter at opplysningene er registrert i de sentrale registrene,
vil det bli opprettet en personlig side med brukernavn og
passord. Du kan da endre opplysningene ved behov samt
bestemme om opplysningene skal kunne benyttes til andre
formål enn idrettsadministrasjon.
Når dine personopplysninger er registrert vil opplysningene
være tilgjengelige for de administrasjonene som er tilsluttet
NIF og som arbeider med klubben din samt de idrettene du
deltar i. Opplysningene skal bare være tilgjengelige for
godkjente personer i NIF som har behov for opplysningene i
forbindelse med administrering av dine aktiviteter.
NIF har vedtatt ett sett med bestemmelser for idrettens
behandling av personopplysninger. De gjelder for alle
organisasjonsledd tilsluttet NIF.
Bestemmelsene finnes på www.idrett.no/bransjeregler og
den registrertes rettigheter fremgår særlig av punkt 7.