Last ned det opprinnelige vedlegget
 

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet. 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SIL 2007  

Dato:  Torsdag 28. februar 2008

Sted:  Siljanhallen

1. Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent.  

2. Godkjenning av sakslisten

Enstemmig godkjent. 

3. Valg av møteleder og to til å underskrive referatet

Kjell Olav Høiseth ble valgt som møteleder. Mona Gry Thygesen og Per Arne M. Hanssen valgt til å underskrive referatet. 

4. Årsmeldinger

Årsmelding for SIL – enstemmig vedtatt.

Årsmelding for turngruppa – enstemmig vedtatt.

Årsmelding fra ungdomsgruppa – enstemmig vedtatt.

Årsmelding for trim-/merkeutvalget – enstemmig vedtatt.

Årsmelding for skigruppa – enstemmig vedtatt.

Årsmelding fra damegruppa – enstemmig vedtatt (også behandlet i eget årsmøte).

Årsmelding for fotballgruppa – enstemmig vedtatt (også behandlet i eget årsmøte) 

5. Regnskap 2007

Organisasjonssekretær Heidi Vasdal gjennomgikk regnskapene for SIL, Siljanhallen, ungdomsgruppa og turngruppa.

Kommentar til regnskapet for Siljanhallen: Resultatet må renteberegnes. 

Skigruppas leder, Rolf Staulen, gikk raskt gjennom skigruppas regnskap.

Kommentar til regnskapet for skigruppa: Leder, Rolf S., har overtatt som kasserer. 

Damgruppas nestleder, Ellen Kløverød, geleidet oss gjennom gruppas regnskap. 

Fotballgruppas og damegruppas regnskap har blitt behandlet i egne årsmøter. 

Regnskapene - enstemmig vedtatt. 

Årsmøtet ber SIL nedbetale gjeld. 
 
 
 
 
 
 

6. Forslag fremmet av medlemmene

Et forslag og en innstilling fra Rolf Staulen var sendt inn.  

Forslag: Skigruppa, ved leder, foreslår at skigruppa har eget årsmøte fast på våren, etter sesongslutt. 

Begrunnelse:

Det var inntil ca. år 2000 vanlig at Skigruppa hadde eget årsmøte og at dette var på våren etter at skisesongen var slutt. Grunnet overgang til nytt regnskapsår der 1.1 skulle være avsluttende ble det og foreslått at skigruppa hadde sitt årsmøte sammen med laget. Det var og en tanke at flere kom på SILs årsmøte ved at også skigruppa hadde årsmøtet sammen med SIL. 

Vi har med dette sett at skigruppa nærmest mistet sin identitet med ikke å ha samling på ”vårt område” med skiinteresserte. Dessverre, vil jeg si, så møtte mange ikke opp på årsmøtet til SIL da man følte at skigruppas årsberetning med mer ”druknet” i fotballen og andre grupper. Kun leder av skigruppa kom. 

Et annet argument som og er viktig er at det er bortimot praktisk umulig å bytte verv midt i sesongen! Årsberetningen virker litt kunstig da det er vinteren som var som blir lagt frem og ikke den man er midt i. For oss er det naturlig å ha årsmøtet på våren med valg, budsjett og årsberetninger. 

Årsregnskapet må selvfølgelig godkjennes på årsmøtet til SIL som holdes som vanlig.

Vi er en del av SIL, og det er der både regnskap og årsberetning skal godkjennes til slutt.

Vi vil likevel foreslå å ha eget årsmøte med valg, vår egen godkjenning av årsberetning og budsjett på våren. 

Årsmøtet godkjenner forslaget - enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling: Nytt æresmedlem og æresmedlemskap til Heidi Vasdal.   

Bakgrunn/historikk om tidligere æresmedlemmer:

Det har nå gått mange år siden siste SIL utnevnte et æresmedlem. Det skal heller ikke gjøres for ofte. På 70- og 80-tallet var det inflasjon i innsatspremier i laget. Det har ikke lyktes meg å spore opp kriteriene for æresmedlemskap, men med kjennskap til de som nå er æresmedlemmer så vil mitt forslag åpenbart være innenfor. 

Æresmedlemmer er det nå kun tre gjenlevende av:

 1. Otto Austad som fikk det på 70- tallet etter blant annet seier i Kollen i 1953 med mer.
 2. Ole Kittilsen (mange år som leder) etter å ha nærmest bygget opp SIL, SILs anlegg på 70- tallet - Fagerlundbanen og Søntvedtkollen. Han startet prosessen mot hovedidrettsanlegg som vi fikk til slutt ved Siljanhallen.
 3. Jan Inge Mjøen er siste æresmedlem. Han fikk dette bla. for sin store innsats under byggeperioden til Siljanhallen. Han ledet dugnadsarbeidet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrunn/historikk og begrunnelse om innstillingen til å tildele æresmedlemskap til Heidi Vasdal:

Hun kom helt fersk inn i styret til SIL i 87/88 som sekretær. Main Holte var leder og SIL sto foran en stor utfordring med bygging av hall til 6,6 mil. 

Hun var sekretær frem til 1991. Da gikk hun til neste verv og var kasserer/økonomiansvarlig i SIL fra 91 til 95. Dette var en meget krevende periode med bygging av hall som stod ferdig og åpnet 08.01.93. Hun møtte på møtene og ammet sitt nyfødte barn samtidig med at tall ble jobbet med!

Bør nevne at hallen ble bygget uten gjeld. SIL tjente faktisk 50 000 i rentepenger under byggingen!

Da hallen var ferdig gav hun seg ikke, men overtok som leder etter Terje Kitttilsen i 93, og var leder i to år i 94 og 95. Hun var og med på å få i gang idrettskolen på slutten av 80-tallet. Dette er noe hun fortsatt styrer i dag i 2007! Nå som organisasjonssekretær. 

Det var aldri noe tull med regnskapstall eller organiseringen. Undertegnede var med i styret også da.

Etter at hun gav seg som leder i 95 fortsatt hun likevel som styremedlem med M. Gilberg som leder.

Heidi har alltid følt et stort ansvar og vært meget samvittighetsfull i verv og jobb i SIL. Hun var oppmann for fotballgutter 12 år i 99, selv om fotball kanskje ikke er hennes faglige sterke side. Ansvarsfølelsen hadde hun også der. 

Fra 87 og til 95 gjorde hun en jobb i SIL som ikke mange gjør henne etter. Man skulle tro at hun da ble lei? Det har aldri vært lett å få en leder til SIL siste årene med store tall i omløp. Vi er en millionbedrift. Da Roger Plassen var ferdig med sine to år som leder i 2000 ble undertegnede forespurt om å ta lederjobben. Da jeg vet hvor mye ansvar og penger og tall dette er snakk om sa jeg ja under en forutsetning. En organisasjonssekretær som kunne regnskap og organisasjonslære måtte ansettes for å avlaste styret. Det var da naturlig å ansette Heidi når hun søkte. 

Siden 2001 har hun vært ansatt som organisasjonssekretær og er det fortsatt! Hun er meget samvittighetsfull. Dette er kanskje hennes ”problem” da hun alltid vil gjøre jobben godt selv om utvalg og diverse styrer ikke gjør jobben lettere for henne akkurat. 

Uten dagens organisasjonssekretær ville det nok ikke vært slik orden i rekkene, og økonomien sunn som den faktisk er i laget. Det skumle er at hun har vært så flink at vi har gjort oss avhengige av henne… kanskje. Hun har gjort en fantastisk jobb i mange år, og selv om hun nå er lønnet så vet alle vi ”på innsiden” av styret i SIL at hun i mange år har jobbet mer enn hun har fått betalt for. 

Noen idrettslig karriere har jeg ikke klart å finne på henne, men hun er utdannet vannaerobicinstruktør i 1991. Hun har i alle fall bidratt siden 1987 til å skape og drifte SIL til en stor organisasjon med stor aktivitet og ikke minst kontroll for andre frivillige som er med i styre og stell i laget. 

Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre kvalifisert person til Æresmedlemskap i dag i 2008.

Vi burde kanskje ha tenkt på det på 80 tallet med noen da, men ”det toget har gått” da de ikke lengre er aktive. Heidi derimot er fortsatt aktiv og jeg er helt sikker på at vi i mange år fortsatt kan dra nytte av hennes kunnskap formelt eller uformelt. 

Årsmøtet bifaller innstillingen om å gjøre til Heidi Vasdal æresmedlem. Heidi mottok blomster og et tinnfat med inskripsjon som en del av æresmedlemskapet. 
 

7. Forslag fremmet av styret

Ingen forslag. 
 
 

8. Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår ingen endringer. Dvs familiemedlemskap 400 kr og enkeltmedlemskap 200 kr.

Enstemmig vedtatt. 

9. Budsjett 2007

Heidi Vasdal gjennomgikk budsjettene for SIL, Siljanhallen, ungdomsgruppa, skigruppa og turngruppa. Budsjettene for fotballgruppa og damegruppa har blitt behandlet i egne årsmøter.

Enstemmig vedtatt. 

10. Valg

Kjell Olav Høiseth leste opp valgkomiteens innstilling.

Fotballgruppa, skigruppa og damegruppa har hatt egne valgkomiteer og egne valg. 

Styret:

  Verv Navn Periode
  Leder ? 2008-09
  Nestleder Bjørn Arild Aadalen 2007-09 (ikke på valg)
  Kasserer Mariann Aadalen 2008-10 (på valg)
  Sekretær Per Arne M. Hanssen 2007-09 (ikke på valg)
    Solfrid Tveitan 2008-10 (på valg)
  Geir Allum 2008-10 (på valg)
  Johan Smit 2007-09 (ikke på valg)
  Simen Breian 2007-09 (ikke på valg)
 

Kommentar:

Valgkomiteen har ikke fått tak i ny leder og det var ingen som meldte seg under årsmøtet. Det vil derfor bli et interimsstyre, ledet av avtroppende leder Kjell Olav Høiseth, som vil kalle inn til et ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteen vil i denne perioden fortsette jobben med å få tak i en ny leder. Dersom idrettslaget ikke får en leder, vil idrettslaget bli satt under administrasjon av idrettskretsen (TIK). 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Trim- og merkeutvalget:

Navn Periode
Svein Kiste 2008-10 (på valg)
Aslaug B. Bøyesen 2007-09 (ikke på valg)
 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Ungdomsgruppa:

Verv Navn Periode
Leder/sekretær Per Høhrby 2008-10 (på valg)
Nestleder Anders Ekornrød 2008-10 (på valg)
  Inger Anne Kiste 2008-10 (på valg)
Odd Anders Fjeld 2008-10 (på valg)
John Sikane 2008-10 (på valg)
 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

Revisorer:

Navn Periode
Helge Simonsen 2008-10 (på valg)
Lisbeth Tveitan 2008-10 (på valg)
Mona Gry Thygesen 2008-10 (på valg)
May Kristin Hagen 2007-09 (ikke på valg)
 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Valgkomite:

Navn Periode
Einar Ask 2008-10 (på valg)
Morten Sem 2007-09 (ikke på valg)
 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

11. Gaver

Blomster ble delt ut til avtroppende leder i SIL -  Kjell Olav Høiseth, 

kasserer i SIL – Mona Gry Thygesen og styremedlem i SIL – Mona L. Forsberg.

En oppmerksomhet vil også bli overlevert til øvrige medlemmer som fratrer sine verv, som ikke var tilstede. Disse personene er Mariann Aadalen (revisor), Arnhild Lunder (revisor) og

Morten Flatebø (valgkomitèen)  
 
 

Siljan, 6. mars 2008