Last ned det opprinnelige vedlegget
 

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet. 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SIL FOR 2008  

Dato:  Torsdag 26. februar 2009

Sted:  Siljanhallen

1. Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent  

2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet

Karsten Helgerud ble valgt som møteleder, Per Arne M. Hanssen som sekretær, Espen Forsberg og Mette Sivertsen ble valgt til å underskrive referatet. 

3. Godkjenning av sakslisten

Enstemmig godkjent med merknader om å legge til to saker:

     Sak 4 Årsmeldinger: Trim- og merkeutvalget (se under sak 4 g.)

     Sak 11 Gaver 

4. Årsmeldinger

     a. Årsmelding for SIL – enstemmig vedtatt.

     b. Årsmelding for SiljanFotball – enstemmig vedtatt (også behandlet i eget årsmøte).

     c. Årsmelding fra skigruppa – enstemmig vedtatt.

     d. Årsmelding for turn – enstemmig vedtatt.

     e. Årsmelding for damegruppa – enstemmig vedtatt.

     f. Årsmelding fra ungdomsgruppa – enstemmig vedtatt.

     g. Årsmelding for trim-/merkeutvalget – vedtatt (se under). 

Trim- og merkeutvalget

Årsberetning for 2008 

Trim- og merkeutvalget har i 2008 organisert idrettsmerkeprøver 4 kvelder, vår og høst, ved idrettshallen i Siljan. Tilbudet er annonsert i Siljannytt og i Informasjonsavisa/SIL. 

Det er 12 personer som har fullført merkeprøvene.

Rapport om merketakerne er sendt Telemark Idrettskrets slik at de blir registrert sentralt. 

Trim- og merkeutvalget har i 2008 bestått av Svein Kiste og Aslaug Bakke Bøyesen. 
 

Siljan, 14.01.09

Aslaug Bakke Bøyesen 
 
 
 
 
 
 

5. Regnskap 2008

Styremedlem Johan Smit informerte om at Rising Regnskap har jobben med å føre regnskapene til Siljan Idrettslag, hallen og SiljanFotball. Regnskapene for SIL, hallen, SiljanFotball, Skigruppa, Turngruppa, ungdomsgruppa og damegruppa ble gjennomgått. 

Fotballgruppas regnskap har blitt behandlet i eget årsmøte. 

Regnskapene - enstemmig vedtatt. 

6. Forslag fremmet av medlemmene eller styret

Fire forslag var kommet inn.  

Forslag 1: SIL har ”ei felles økonomi-kasse”.

Leder og kasserer i hovedlaget får signatur/fullmakt til alle konti som vedrører idrettslaget. Penger fordeles til SIL, hallen og undergruppene ut ifra budsjetter og aktivitet. På bakgrunn av felles økonomi må styret få fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i budsjettet for 2009, forutsatt at totalbudsjettet ikke er forverret og at det ikke settes av mindre penger til aktivitet for undergruppene. 

Begrunnelse:

Leder i hovedlaget har det totale ansvaret for SIL, hallen og alle undergruppenes økonomi.  

Årsmøtet godkjenner forslaget – 14 stemte for og 2 mot (TIK observatøren har ikke stemmerett)

à Forslaget vedtatt. 

Forslag 2: Siljan idrettslag øremerker kr. 750 000 til kunstgressprosjekt. 

Årsmøtet godkjenner forslaget – enstemmig vedtatt. 

Forslag 3: Treningskontingent til de ulike undergruppene.

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å vurdere dagens system og satser samt utforme et nytt system med nye satser. 

Årsmøtet godkjenner forslaget – enstemmig vedtatt. 

Forslag 4: Organisering av Siljan idrettslag.

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å vurdere dagens organisering av Siljan Idrettslag samt eventuelt å omorganisere Siljan Idrettslag. 

Årsmøtet godkjenner forslaget – enstemmig vedtatt. 

7. Fastsettelse av medlemskontingent

Årsmøte gir det nye styret fullmakt til å organisere kontingentinnkreving for 2009 

Enstemmig vedtatt. 

8. Budsjett 2009

Johan Smit gjennomgikk budsjettene SIL, hallen, SiljanFotball, skigruppa, turngruppa, ungdomsgruppa og damegruppa ble gjennomgått. 

Budsjettet for fotballgruppa har blitt behandlet i eget årsmøte. 

Enstemmig vedtatt. 
 

9. Organisasjonsplan

Se sak 6 forslag fremmet av medlemmer eller styret, forslag 4.  

Årsmøtet tolket disse to sakene som sammenfallende.  

10. Valg

Karsten Helgerud leste opp valgkomiteens innstillinger. 

Styret:

Verv Navn Periode
Leder Johan Smit 2009-10 (på valg)
Nestleder Ole Arne Kiste 2009-10 (på valg)
Kasserer Mariann Aadalen 2008-10 (ikke på valg)
Sekretær Frode Berg 2009-2011 (på valg)
Styremedlemmer Solfrid Tveitan 2008-10 (ikke på valg)
Geir Allum 2008-10 (ikke på valg)
Hilde Thorbjørnsen 2009-2011 (på valg)
Simen Breian 2009-2011 (på valg)
 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Revisorer:

Navn Periode
Helge Simonsen 2008-10 (ikke på valg)
Lise Rønningene 2009-11 (på valg)
Mona Gry Thygesen 2008-10 (ikke på valg)
May Kristin Hagen 2009-11 (på valg)
 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Valgkomite:

Navn Periode
Einar Ask 2008-10 (ikke på valg)
Lise Rønningene 2008-10 (ikke på valg)
Anne Merethe Kløverød 2009-11 (på valg)
 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Trim- og merkeutvalget:

Navn Periode
Svein Kiste 2008-10 (ikke på valg)
Aslaug B. Bøyesen 2009-11 (på valg)
 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsgruppa:

Verv Navn
Leder Mette Sivertsen
Nestleder Per Høhrby
Nestleder Anders Ekornrød
Styremedlem John Sikane
FAU - representanter Arild Godal
Morten Flatebø
 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Merknad 1:

Fotballgruppa, skigruppa og damegruppa har hatt/skal ha egne valgkomiteer og egne valg. 

*SiljanFotball:

Verv Navn Periode
Leder ? 2009-10 (på valg)
Nestleder ? 2009-11 (på valg)
Kasserer Inge Eriksrød 2009-10 (på valg)
Sekretær Florinda Eie 2009 (på valg)
Styremedlemmer Gyrd Roksund 2008-09 (ikke på valg)
Hilde Myhre 2009-2010 (på valg)
Hanne Gonsholt 2009-2010 (på valg)
Materialforvalter Espen Øjerud 2009 (på valg)
 

* - her vises til årsmøtereferatet fra SiljanFotball. 
 

11. Gaver

Blomster ble delt ut til avtroppende leder i SIL -  Karsten Helgerud, 

nestleder i SIL – Bjørn Arild Aadalen, sekretær i SIL – Per Arne M. Hanssen og

valgkomitèens Morten Sem. 
 
 
 

Siljan, 28. februar 2009 
 

     
Mette Sivertsen Per Arne M. Hanssen Espen Forsberg
  Sekretær, SIL