Last ned det opprinnelige vedlegget

Protokoll fra årsmøte i SiljanFotball

28. februar 2008 kl. 18.00, Siljanhallen 

 1. Åpning og godkjenning av saksliste 
  Saksliste godkjent.
 
 
 1. Valg av møteleder og referent 
  Even Elseth ble valgt som møteleder og Anita Solvang Hole ble valgt som referent.
 
 
 1. Årsberetning 
  Styrets årsberetning ble lest opp av Anita Solvang Hole.  
   
  Årsmøtet ønsket at årsberetninger for alle lag skal følge styrets årsberetning, da dette er dokumentasjon som er viktige sett i et historisk perspektiv. Styret tar dette til etteretning, og vil be alle lag om å sende inn årsberetninger. 
   
  Årsberetning godkjent.
 
 1. Godkjenning av regnskap for 2007 
  Vedlagt regnskapet fulgte en revisjonsberetning med fem merknader som medførte at regnskapet ikke var godkjent. Merknadene gikk i hovedsak ut på at det manglet bilag og underbilag. Revisjonsberetningen ble gjennomgått, og årsmøtet godkjente de påpekte merknadene. 
   
  Regnskapet godkjent.
 
 1. Inkomne saker 
   
  Forslag til innkreving av treningsavgift. 
  Even gjennomgikk forslaget til innkreving av treningsavgift. Det ble påpekt en feil i det utarbeidede forslaget vedrørende familiemedlemsskap. Her skal det stå tre eller flere og ikke flere enn 3.  
   
  Forslaget godkjent. 
   
  Timeleie av hallen. 
  Det var kommet inn et forslag på at alle lag selv skulle betale leieprisen på kr 50,- pr time i Siljanhallen. I dag er det SiljanFotball som betaler leie for alle lag, og dette er en årlig utgift på ca kr 15 000,- 
   
  Forslaget nedstemt.
 
 1. Budsjett 2008 
   
  Det ble påpekt av årsmøtet at alle dugnadspenger skal settes inn på SiljanFotballs konto, og merkes med det respektive lagets navn. 
   
  Budsjettet godkjent.
 
 1. Valg 
  Valgkomiteens forslag: 
   
  Styret SiljanFotball 
   
  Leder:    Even Elseth (for ett år) 
  Nestleder:   Marianne Bergland (ikke på valg, ett år igjen) 
  Styremedlem:   Rune Aaberg (ikke på valg, ett år igjen) 
  Styremedlem:   Stian Hovstø (ikke på valg, ett år igjen) 
  Styremedlem:   Espen Øjerud (ikke på valg, ett år igjen) 
  Styremedlem:   Anita Solvang Hole (for ett år) 
  Styremedlem:   Gyrd Roksund (for to år) 
   
  Avtroppende styremedlem: Terje Tveitan 
   
  Valgkomite 
   
  Lise Rønningen (for ett år) 
   
  Avtroppende medlem: Ragnhild Lien Myrholt 
   
  Alle ble valgt ved akklamasjon. 
   
  Styret ble gitt fullmakt til å konstituere seg selv.  
 
 

Etter at alle årsmøtesakene var behandlet informerte Erik Bentsen om forprosjektets rapport om mulighetene for kunstgressbane i Siljan. 

Møtet ble avsluttet kl. 19.45.   
 

Anita Solvang Hole