Hvis det finnes bilder i dette vedlegget, vil de ikke bli vist.  Last ned det opprinnelige vedlegget
Page 1
Økonomi
2009-12
Kommunestyrets vedtak
17. juni 2008

Page 2
Økonomi 2009-12
Innledning...............................................................
2
Rammeområder .....................................................
3
Handlingsprogram .................................................
3
Bemanning .............................................................
4
Økonomiplan ..........................................................
5
Avslutning...............................................................
10

Page 3
2
Økonomi 2009-12
Innledning
1
Økonomiplanen 2009 – 2012 viderefører stort sett driftsnivået fra 2008. Det er ikke funnet rom for nye tiltak
foreslått fra avdelingene på til sammen mellom 3 og 4 mill kroner. Enkelte tidligere vedtatte driftstiltak i
perioden er også saldert bort. Som følge av tidligere klare politiske signaler er det ikke lagt inn forslag om
innføring av eiendomsskatt. Rådmannen vil likevel bemerke at inntektene fra eiendomsskatten ville gitt rom
for noe styrking av driften.
Det er tidligere uttrykt at det siste byggetrinnet ved Midtbygda skole begrenset de kommende års
økonomiske handlingsrom. Dette forholdet gjenspeiles i få investeringsprosjekter i økonomiplanperioden.
Det er lagt inn midler til nytt telefonsystem. Det produseres ikke deler til det dagens system, siden det er
utfaset fra produsenten etter 10 år.. Samtidig er det også ønskelig med bedre funksjonalitet.
En opprusting av Siljan skole som ble innarbeidet i fjorårets økonomiplan er definert etter
regnskapsforskriftene som vedlikehold, og dermed driftsutgifter. Det er ikke funnet ledige driftsmidler til en
slik betydelig oppgradering av bygningsmassen ved ungdomskkolen.
Videre er det ønskelig med en oppgradering til fast dekke på Kisteveien, og bevilgningen til kommunale
veier er hovedsaklig tiltenkt dette formålet. Siljan mølle er ikke lenger et aktuelt utleieobjekt. Kommunen er
ansvarlig for bygget og det er nødvendig å sikre og rive deler av bygget. Resterende del er tenkt som
lagerbygg for avdeling for teknikk og miljø.
Det er ikke prioritert inn noen nye stillinger i økonomiplanperioden. De fleste avdelinger har foreslått en
bemanningsøkning som således ikke innfris.
Bygging av ny barnehage er tatt ut av investeringsdelen. Full barnehagedekning er lagt inn i driftsdelen. Full
barnehagedekning skal i første omgang løses midlertidig i eksisterende lokaler. Administrasjonen jobber med
ulike alternativer for mer permanente løsninger. Innsparinger som følge av nedleggelse av Austad skole er
innarbeidet. Skolematprosjekt ved Siljan ungdomsskole er tatt ut i påvente av at dette eventuelt blir finansiert
med statlige midler. Kommunalt tilskudd til Siljanspelet er tatt ut i planperioden. Behovet for kontorplass på
biblioteket er løst ved at det settes opp en lettvegg i stedet for en mer omfattende ombygging.
Driftsutgifter som følge av NAV-bygg er innarbeidet. Byggingen av NAV-bygg blir fremmet som egen sak
når finansieringsbehovet er avklart. Satsingen på IKT fortsetter med noe mindre omfang en tidligere
planlagt.. All satsing på IKT dekkes av driftsmidler.
En kontinuerlig vurdering foregår for å inneha en mest mulig effektiv organisering av administrasjonen.
Utvikling av det interkommunale samarbeidet bør forventes innen ulike fagområder.
Handlingsprogrammet er endret til kun å omfatte de tidligere hovedmålene. Delmålene vil innarbeides i
kortene for balansert målstyring i samband med årsbudsjettet. Det er tatt inn et kapittel om bemanning, som
viser utviklingen i årsverk på avdelingene. Dette kapittelet erstatter den tidligere bemanningsplanen, som
etter en vurdering er avviklet siden innholdet hadde mange likheter med opplæringsplanen.
Siljan den 28. mai 2008
Jan Sæthre
Hanne Winberg
Rådmann
Økonomisjef
1
Innledningen er rådmannens vurderinger ved framleggelse av utkast til økonomiplan. De andre kapitelene framstår med
kommunestyrets vedtak.

Page 4
3
Økonomi 2009-12
Rammeområder
Rammeområdene følger den administrative strukturen med inndelinger i avdelinger. Første siffer i ansvaret
viser hvilket rammeområdet de ulike funksjonene hører til.
Tabell 1: Funksjoner spesifisert på rammeområde og ansvar
Avd Ansvar Beskrivelse
Funksjon
10
Administrasjon og fellestj. 11000-11204, 11208-11209,11700, 11800-11801, 13920
12
Menighetskontor
13900, 13930
1
80
Finans
18000-18800
20
Oppvekst
11203, 12020-12021, 12130-12150, 12221
21
Midtbygda skole
12020, 12150, 12230
22
Opdalen skole
12020, 12150, 12230
23
Austad skole
12020, 12230
24
Siljan skole
12020, 12230
26
Loppedåpan barnehage
12010, 12110
2
28
Kultur
12311, 13650-13851
40
Sosialkontor
11205, 12321, 12331- 12340, 12420-12430, 12541, 12730-12830
4
41
Barnevern
12440-12520
5
50
Helse og omsorg
11206, 11802, 12320-12330, 12341, 12410-12411, 12530-12540
70
Miljø og utvikling
11207, 13010-13030, 13201-13601
7
73
Eiendom
11300-11301, 12210-12220, 12610-12653, 13150, 13852
Handlingsprogram
Administrasjon og fellestjenester
1.1. Utføre kvalitetsmessig gode og effektive tjenester.
1.2. Ta i bruk og opprettholde et høyt nivå på elektroniske løsninger
1.3. Ha en aktiv personalforvaltning med den enkelte ansatte i fokus.
1.4. Holde et høyt beredskapsfokus.
Oppvekst og kultur
2.1. Skape grunnlag for barn og unge til selvstendig utvikling og mestring av utfordringer
sammen med andre.
2.2.
Tilpasse barnehagekapasiteten ut fra målsetningen om full behovsdekning.
2.3.
Utvikle tilbudet i SFO.
2.4. Følge opp lokale mål og prioriteringer i skolenes virksomhetsplaner.
2.5. Videreutvikle PP-tjenesten som en nær og effektiv tjeneste ut fra elevenes og barnas behov.
2.6. Opprettholde nivået på voksenopplæringen.
2.7.
Stimulere det frivillige kulturlivet i kommunen.
2.8.
Videre satsing på kulturminnevern og friluftsliv.
2.9.
Stimulere til økt forståelse av egen identitet.
2.10. Videreutvikle kulturskolens tilbud.
2.11. Tilpasse bibliotektilbudet til behovet i brukergruppene.

Page 5
4
Økonomi 2009-12
Sosial og barnevern
3.1. Sikre gode og tilrettelagte velferdstjenester ved etablering av NAV-Siljan.
3.2. Sikre at flyktninger blir selvhjulpne gjennom deltakelse i introduksjonsprogrammet.
3.3. Sikre grupper med særlige behov lovpålagte tjenester og tilrettelagt tjenestetilbud med bredde og
variasjon ut fra hensynet til den enkelte.
3.4. Løsningsfokusert tilnærming nyttes ved råd, veiledning og hjelp til alle brukergrupper.
Helse og omsorg
4.1.
Gi brukerne et tilpasset helse og omsorgstilbud til rett tid og sted.
4.2.
Gi pasienter som er definert ferdigbehandlet ved sykehus tilbud og pleie- og omsorgstjenester innen
ett døgn.
4.3. Tilby korttidsplass ved sykehjemmet ved behov innen 7 dager.
4.4. Tilrettelegge tjenestetilbudet til demente på en bedre måte ved bruk av spesialsykepleier i geriatri.
4.5. Benytte nyetablert sansehage til kultur- og aktivitetsinnslag.
4.6. Opprette samtalegrupper for barn som har opplevd skilsmisse i familien.
4.7. Fokusere på psykomotorisk fysioterapi overfor utsatt barn og ungdom.
4.8. Tilknytting til det landsomfattende elektroniske helsenettet.
Miljø og utvikling
5.1. Tilstrebe en miljø- og ressursvennlig stedsutvikling.
5.2. Styrke kommunens miljøprofil gjennom bevisst valg av miljøvennlige løsninger.
5.2. Vektlegge en miljøprofil i kommunalteknisk drift.
5.3. Sikre vannkvaliteten i Siljanvassdraget og sørge for en forsvarlig utnyttelse av ressursene i
vannmiljøene.
5.4. Levere sikkert og godt drikkevann til alle Skisjø vannverks abonnenter.
5.5. Videreutvikle kvaliteten på kommunens digitale kart og GIS løsninger.
5.6. Sterkere vektlegging av forebyggende brannvern.
5.7. Høyne standarden på kommunale veier.
5.8. Sikre verdien på kommunale eiendommer.
Bemanning
Tabellen nedenfor gjenspeiler de bemanningsressurser som er fastsatt innen avdelingene. Innen oppvekst og
kultur kan endringer framkomme ved endringer i elevtall, og dette er ikke tatt hensyn til i prognosene.
Tabell 2: Antalls årsverk
2008
2009
2010
2011
2012
Administrasjon og fellestjenester 10,60
10,10
10,10
10,10
10,10
Oppvekst og kultur
82,98 82,98
82,98
82,98
82,98
Sosial og barnevern
14,11 14,11
14,11
14,11
14,11
Helse og omsorg
30,06
30,06
30,06
30,06
30,06
Teknikk og miljø
19,06 19,06
19,06
19,06
19,06

Page 6
5
Økonomi 2009-12
Økonomiplan
Følgende økonomiske forutsetninger er lagt inn i økonomiplanen:
• Økonomiplanen er utarbeidet i 2008-kroner.
• Rammetilskuddet er beregnet ut fra forutsetninger i kommuneproposisjonen i mai 2008.
• Statstilskudd for flyktninger er beregnet ut fra en årlig mottak av 10 personer i perioden.
• Investeringsprosjekter har en nedre grense på kr. 100’. Alt vedlikehold belastes drift også når kostnadene
overstiger 100’.
• Finanskostnadene er basert på rentenivå i mai 2008.
• Kalkylrenten for beregning av selvkost ved kommunale betalingstjenester er 3 års statsobligasjonsrente i
april 2007 tillagt 1 %.
• Avskrivninger av nye investeringer er ikke gjennomført.
Investering
Tabell 3: Konsekvensjusterte investeringsprosjekt
Utgifter
Inntekter
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
1 01209
IT-Felles
170
150
150
150
1 01209
Oppfølging av e-Siljan
100
100
100
100
2 02020
IKT-Grunnskolen
180
285
100
100
2 02020
Elev-PC alle 8. klassinger
200
200
7 03330
Opprusting kommunale veier
200
600
Tabell 4: Nye investeringsprosjekt
Utgifter
Inntekter
2009
2010
2011
2012 2009
2010
2011
2012
2 02010
Ny barnehageavdeling
500
7 03201
Avvikling av Siljan mølle
500
De ulike investeringsprosjektene er beskrevet i avdelingenes vedlegg.

Page 7
6
Økonomi 2009-12
Tabell 5: Investeringer
Rammeområder
Regn07
Bud08 Økpl09 Økpl10 Økpl11 Økpl12
Utgifter
1
Administrasjon og fellestjenester Utgift
502
400
270
250
250
250
2
Oppvekst og kultur
Utgift
145
485
680
285
300
300
4
Sosial og barnevern
Utgift
0
0
5
Helse og omsorg
Utgift
100
0
7
Miljø og utvikling
Utgift
26 195
4 400
500
200
600
Sum utgifter
Utgift
26 942
5 285
950
535
1 250
1 150
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Inntekt
0
0
0
0
0
0
Refusjoner
Inntekt
-1 572
0
0
0
0
0
Statlige overføringer
Inntekt
- 956
- 600
0
0
0
0
Sum inntekter
Inntekt
-2 528
-600
0
0
0
0
Finansieringstransaksjoner
Avdrag på utlån
Utgift
230
160
120
120
120
120
Utlån og aksjekjøp
Utgift
300
300
300
300
300
300
Avsatt til fond
Utgift
1 752
0
0
0
0
0
Andre utgifter
Utgift
104
0
0
0
0
0
Sum finanstransaksjoner
Utgift
2 386
460
420
420
420
420
FINANSIERINGSBEHOV
Utgift
26 800
5 145
1 370
955
1 670
1 570
Dekket slik:
Overført fra driftsregnskapet
Inntekt
-4 899
0
- 450
-535
-1 250
-1 150
Bruk av lån
Inntekt
-13 575
-2 500
- 800
- 300
- 300
- 300
Aksjesalg og mottatt avdrag
Inntekt
- 222
- 70
- 120
- 120
- 120
- 120
Bruk av fond
Inntekt
-8 104
-2 575
SUM FINANSIERING
Inntekt -26 800
-5 145
-1 370
-955 -1 670
- 1570
Udekket/udisponert
0
0
0
0
0
0

Page 8
7
Økonomi 2009-12
Drift
Tabell 6: Konsekvensjusterte driftstiltak
Utgifter
Inntekter
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
1 11000
Lønnsoppgjør
300
300
300
300
1 11003
Valg
85
100
2 12010
Barnehagebarn med spesielle behov
-150
-150
-150
-150
2 12020
Nedlegging av Austad skole
-740
-740
-740
-740
2 12230
Styrking skyss Austad
30
30
30
30
5 12410
EKG-apparat
50
7 12220
Drifsutgifter bygg Austad
-120
-120
-120
-120
Tabell 7: Nye driftstiltak
Utgifter
Inntekter
2009 2010
2011
2012 2009 2010
2011
2012
1 11202 Pensjonering 50 % stilling
-330
-330
-330
-330
1 11803 AFP-pensjon
250
250
250
250
2 12010 Full barnhagedekning
900
1500
1500
1500
-900 -1500
-1500
-1500
2 12020 Lærebøker
-300
-300
-300
-300
2 12020 Kompetanseheving
-100
-100
-100
-100
2 12020 Tung bruker i grunnskolen
300
300
300
300
2 12020 Elever med spesielle behov
100
100
100
100
2 13700 Kontorplass Biblioteket
20
2 13850 Siljanspel
-100
-100
-100
-100
7 11301 Drift NAV-bygg
2
70
70
70
70
-192
-192
-192
-192
2
Kommunestyret vedtok 17. juni 2008 ikke å bygge nytt NAV-kontor, men valgte i steden en minimumsløsning i dagens
trygdekontor i Siljansenteret. Tallene i økonomiplanen er ikke justert for dette vedtaket, siden de driftsmessige konsekvenser ikke
er klare.

Page 9
8
Økonomi 2009-12
Tabell 8: Drift
Rammeområder
Regn07
Bud08
Økpl09
Økpl10
Økpl11
Økpl12
Administrasjon og
fellestjenester
Utgift
10 979
14 553
14 858
14 473
14 873
14 473
1
Inntekt
- 662
- 340
- 340
- 340
- 340
- 340
Oppvekst og kultur
Utgift
46 184
43 202
42 625
43 205
43 205
43 205
2
Inntekt
-15 962
-12 812
-13 175
-13 775
-13 775
-13 775
Sosial og barnevern
Utgift
13 129
13 158
13 158
13 158
13 158
13 158
4
Inntekt
-1 646
-1 680
-1 680
-1 680
-1 680
-1 680
Helse og omsorg
Utgift
21 281
19 932
19 978
19 932
19 932
19 932
5
Inntekt
-4 037
-2 232
-2 232
-2 232
-2 232
-2 232
Miljø og utvikling
Utgift
22 038
22 205
22 155
22 155
22 155
22 155
7
Inntekt
-8 830
-7 141
-7 333
-7 333
-7 333
-7 333
Sum rammeområder
Utgift
113 611
113 050
112 774
112 923 113 323
112 923
Inntekt
-31 137
-24 205
-24 760
-25 360 -25 360
-25 360
Netto
82 474
88 845
88 014
87 563
87 963
87 563
180-
1 Skatter m.v.
Inntekt
-41 876
-45 950
-45 526
-45 566
-45 566
-45 566
184 Ramme- og statstilskudd
Inntekt
-42 047
-40 464
-41 356
-41 403
-41 195
-41 152
185 Flyktninger m.v.
Inntekt
-2 830
-3 168
-3 100
-3 100
-3 100
-3 100
Inntekter fra rammeområdene Inntekt
-31 137
-24 205
-24 760
-25 360
-25 360
-25 360
Sum driftsinntekter eksl. renter
-117 890 -113 787 -114 742 -115 429 -115 221 -115 178
Sum driftsutgifter eksl. renter
113 611
113 050
112 774
112 923 113 323
112 923
BRUTTO DRIFTSRESULTAT
-4 279
- 737
-1 968
-2 506
-1 898
-2 255
Renteinntekter og utbytte
Inntekt
-1 833
-2 168
-2 160
-2 160
-2 160
-2 160
Mottatte avdrag på utlån
Inntekt
- 22
- 60
- 60
- 60
- 60
- 60
= Eksterne finansinntekter
-1 855
-2 228
-2 220
-2 220
-2 220
-2 220
Renteutgifter og omkostninger
Utgift
2 517
3 519
4 024
3 823
3 581
3 368
Avdrag på lån
Utgift
3 148
3 594
3 862
3 915
3 910
3 907
Sosial- og næringslån
Utgift
18
60
60
60
60
60
= Eksterne finansutgifter
5 683
7 173
7 946
7 798
7 551
7 335
186 Motpost avskrivninger
-4 208
-4 208
-4 208
-4 208
-4 208
-4 208
-4 208
NETTO DRIFTSRESULTAT
-4 659
0
- 450
-1 136
- 775
-1 348
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tild. års regnsk. mindreforbr. Inntekt
-7 897
0
0
0
0
0
Bruk av fond
Inntekt
-1 014
0
0
0
-500
0
Sum bruk av avsetninger
-8 911
0
0
0
-500
0
Overført til investeringsregnskapet
Utgift
4 898
0
450
535
1 250
1 150
Avsatt til fond
Utgift
8 157
0
0
601
25
198
Sum avsetninger
13 055
0
450
1 136
1 275
1 348
Udisponert (overskudd)
-515
0
0
0
0
0
Til inndekning senere år (underskudd)
0
0
0
0
0
0
Resultat etter interne finanstransaksjoner
-515
0
0
0
0
0

Page 10
9
Økonomi 2009-12
Følgende netto resultatgrad er beregnet for økonomiplanperioden:
Netto driftsresultat x 100
Sum driftsinntekter ekskl. renter
Tabell 9: Netto resultatgrad
Regn07
Bud08 Økpl09 Økpl10 Økpl11 Økpl12
Netto driftsresultat
3,95
0,00
0,39
0,98
0,67
1,17
Det er en målsetting at dekningsgraden for de kommunaltekniske tjenester skal være 100 %. Kommunal- og
regionaldepartementet’s (KRD) Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester av
1.1.2003 benyttes og kalkylrenten er satt til 5,99 %. Det framkommer følgende dekningsgrader:
Tabell 10: Dekningsgrad for kommunaltekniske tjenester
Regn07
Bud08 Økpl09 Økpl10 Økpl11 Økpl12
Vann
100
100
100
100
100
100
Kloakk (avløp)
100
100
100
100
100
100
Renovasjon
100
100
100
100
100
100
Feiing (brann)
100
100
100
100
100
100
Oversikter
Tabell 11: Finansiering av investeringsprosjekt
2009
2010
2011
2012
Kostnad
Egen
Tilsk
Lån
Egen Tilsk
Lån
Egen Tilsk
Lån
Egen Tilsk
Lån
1 IT-Felles
620
170
150
150
150
1 Oppfølging av e-Siljan
400
100
100
100
100
2 Ny barnehageavdeling
500
500
2 IT-Grunnskole
665
180
285
100
100
2 Elev-PC alle 8. klassinger
400
200
200
7 Avvikling Siljan mølle
500
500
7 Kommunale veier
800
200
600
3 935
450
0
500
535
0
0 1 250
0
0 1150
0
0
Tabell 12: Renteutgifter og låneavdrag
Regn07
Bud08 Økpl09 Økpl10 Økpl11 Økpl12
Netto renteutgifter
684
1 351
1 864
1 663
1 421
1 208
Netto gjeldsavdrag
3 144
3 594
3 862
3 915
3 910
3 907
Sum renteutgifter og gjeldsavdrag
3 828
4 945
5 726
5 578
5 331 5 115

Page 11
10
Økonomi 2009-12
Tabell 13: Arbeidskapital, langsiktig, gjeld og fond
Regn07
Bud08 Økpl09 Økpl10 Økpl11 Økpl12
Arbeidskapital
31 751 28 476 28 522 28 573 28 598 28 796
Langsiktig gjeld (inkl. pensjon)
186 393 185 139 182 007 178 272 174 542 170 815
Fond
32 936
29 661 29 707 29 758 29 783 29 981
Tabell 14: Garantiansvar
Regn07
Bud08 Økpl09 Økpl10 Økpl11 Økpl12
Garanti gitt til Vapro
79
72
65
58
51
44
Garanti gitt til IKA Kongsberg
7
7
6
6
5
5
Garanti gitt til Siljan menighetsråd
237
210
183
156
139
102
Sum garantiansvar
323
289
254
220
195
151
Avslutning
Økonomiplanen gir prioriteringer i kommende fireårsperiode, og planen er bindende for kommunens
økonomiforvaltning iht. kommunelovens § 44.
Årets økonomiplan preges av manglende handlingsrom og et driftsnivå underlagt stram økonomisk kontroll.
Økonomiplanen for perioden 2009-12 oppfyller de formelle krav til balanse.