Dette er html-versjonen av filen http://www.siljan.kommune.no/politikk/oppvekst/2004/20041130_saksdokumenter.doc.
G o o g l e lager html-versjoner av dokumenter automatisk når vi søker gjennom nettsider.
Hvis du vil lenke eller legge denne siden til dine favoritter/bokmerker, kan du bruke denne lenken: http://www.google.com/search?q=cache:YPIInaoq3dkJ:www.siljan.kommune.no/politikk/oppvekst/2004/20041130_saksdokumenter.doc+grusbanen+siljan&hl=no&ct=clnk&cd=5&gl=no&client=firefox-a


Google har ingen tilknytning til forfatterne av denne siden og er ikke ansvarlig for dens innhold.
Disse søkeordene er uthevet: grusbanen siljan 

MØTEINNKALLING 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Midtbygda skole 

Møtedato: 30.11.2004 Tid: 17.00 
 
 

SAKSLISTE 

Saksnr. Arkivsaksnr.  

      Tittel 

0011/04 04/00697  

0012/04 04/00864  

SAKSLISTE 

Saksnr. Arkivsaksnr.  

      Tittel 

0011/04 04/00697  

0012/04 04/00864  

 

BUDSJETT 2005 
 

Saksbehandler:  Hanne Winberg Arkiv: 151 

Arkivsaksnr.: 04/00697  

Saksnr.: Utvalg Møtedato

0009/04 Arbeidsmiljøutvalget 29.11.2004

0011/04 Eldrerådet 29.11.2004

0040/04 Utvalg for næring og teknikk 30.11.2004

0019/04 Utvalg for omsorg 30.11.2004

0011/04 Utvalg for oppvekst og kultur 30.11.2004

/ Formannskapet  

Innstilling: 
 
 

Saksdokumenter: 22.11.04 Rådmannens utkast (vedlegg)

                  22.11.04 Rådmannens kommentarer (vedlegg)

Saksutredning: 

Faktiske opplysninger:

Budsjett 2005 fremmes med dette til behandling i henhold til kommunelovens §§ 45-46.

Siljan Formannskap fremmer innstilling i saken.  

Vurdering:

Det henvises til vedlegg utarbeidet av rådmannen. 

 

VURDERING AV DRIFTSAVTALE MELLOM SIL OG SILJAN KOMMUNE 
 

Saksbehandler:  Morten Nystad Arkiv: D11 

Arkivsaksnr.: 04/00864  

Saksnr.: Utvalg Møtedato

0012/04 Utvalg for oppvekst og kultur 30.11.2004 

Innstilling:

  1. Siljan kommune øker sin kostnadsandel til drift av Siljanhallen med 10% til totalt 60%
  2. Økningen belastes barnehagebudsjettet med en ny post 4701 12210.
  3. Økningen iverksettes fra 2005.
 
 

Saksdokumenter:

  1. Driftsavtale mellom Siljan  Idrettslag og Siljan kommune, datert 18.3 2001
  2. Brev fra Siljan Idrettslag, datert 28.10.2004

*

Saksutredning:

Siljan kommunes bruk av Siljanhallen, som drives av Siljan Idrettslag, er regulert i en avtale datert 18. mars 2001.(vedlagt). Denne driftsavtalen baserte seg på  faktisk bruk av hallen på gjeldende tidspunkt og kommunens bruk var den gang 50% av den totale bruk. §2 i avtalen gir anledning til justere andelen hvis en av partene krever dette. Sil har i brev datert 28. oktober bedt om at kommunens andel av hallbruk vurderes på nytt.

Sil ber videre om at kommunens bruk av grusbanen også taes inn i avtalen på en slik måte at kostnadene til drift av banen også fordeles mellom kommunen og Sil etter en nøkkel basert på faktisk bruk.  

Faktiske opplysninger:

Da driftsavtalen blei inngått var kommunens bruk av hallen 1140 timer/år. (08.30 – 14.15)

En må da  forutsette at Sil sin bruk av hallen var tilsvarende,- 1140 timer/år. (For skoleåret 04/05 viser timeplanen at skolen bruker hallen 1026 timer)

Etter at avdeling Skogloppa har blitt etablert i barnehagen, har denne avdelingen tatt i bruk hallen med 17 timer/uke tilsvarende 680 timer/år

Dette gir kommunen en andel av bruken på 61%.

Kommunens driftsstøtte til  hallen er inneværende år 60.000  (4701 13800) + 155.000 (4701 12220). Dette har til nå vært tilstrekkelig for å oppfylle 50% forpliktelsen. (Regnskap 2003) 

Midtbygda skoles bruk av grusbanen ligger anslagsvis på 5 timer/uke, (5 midtimer + 2,5 kroppsøvingstime) Dette tilsvarer en andel på 33% av den totale bruken.

* 

Vurdering:

Lokalisering og plassering av såvel Midtbygda skole som Siljanhallen  hadde sambrukstanken som forutsetning. Dette har fungert meget bra de årene som skolen/hallen har vært i bruk, og det er ønskelig at dette sambruket fortsetter. Det er også nødvendig at Skogloppa har et areal til sin disposisjon i Hallen, et sted hvor foreldre kan levere og hente barna, samt et sted hvor barna kan være ved ekstremt vær.

Området som ligger under ungdomsklubben, tilfluktsrommet ,blei  vurdert ved oppstart av Skogloppa, men ikke funnet egnet. Dette arealet er for øvrig i disse dager gitt en bruksendring i forhold til at ungdomsklubben kan bruke rommet til diskotek.

 

Det er en faktisk økning av kommunens bruk av hallen og det vil ikke være urimelig at kommunens kostnadsandel øker til 60%. Dette vil gi en kostnad på 21.500/år og basert på brukere, bør denne posten legges på barnehagebudsjettet (4701 12210). 

 

Kommunen har i tillegg til driftsavtale på Siljanhallen også en driftsavtale med Skigruppa om  løypepreparering av lysløypenettet. Kommunen er også inne i en avtale med det interkommunale banemesterlauget som er med på å vedlikeholde fotballbanene.

Hvis kommunen skal inn på en kostnadsfordeling på grusbanen bør dette eventuelt settes opp i en egen avtale. Det er derfor ikke naturlig at grusbanen taes inn i Hallavtalen.

En kostnadsøkning på 30.000 på skole/barnehagebudsjettet til vedlikehold av grusbanen kan det være vanskelig å finne rom for innenfor gjeldende budsjettrammer.

*