Last ned det opprinnelige vedlegget

SAMARBEIDSAVTALE 
 

1.1 Avtaleparter: 

Denne avtale er inngått mellom GS Banken og SILJAN IL. 
 

1.2 Avtaleperiode: 

Denne avtalen gjelder fra 01.01.2005 og frem til 31.12.2007. En eventuell ny avtale etter denne dato, skal etter enighet mellom partene, kunne justeres ut fra praksis og erfaringer gjennom samarbeidet i denne avtalen.  

GS Banken har fortrinnsrett til å forhandle en ny treårig avtale før avtalens utløp. Forhandlingene om slik fornyelse må være sluttført innen 30.06.2007. Er ikke ny avtale inngått innen denne dato, står SILJAN IL fritt til å forhandle med en ny hovedsponsor.  
 

1.3 Formålet med avtalen: 

Denne avtale har som siktemål å fremme både SILJAN IL og GS Bankens interesser på en best mulig måte i forhold som omfattes av denne avtale. Begge parters hovedinteresse er å skape aktiviteter i nærmiljøet, slik at en bidrar til en sunn og trygg oppvekst for ungdommen og et aktivt og relasjonsskapende miljø for voksne.  
 
 

2.1 GS Bankens markeds- og profileringsrettigheter: 
 

2.1.1  Markedsrettigheter: 

GS Banken er hovedsponsor for SILJAN IL, dvs. at GS Banken skal være den bedrift/samarbeidspartner som blir profilert/eksponert mest. GS Banken har rett til i sin markedsføring å benytte benevnelsen ”Hovedsponsor til SILJAN IL”. 

GS Banken har rett til å bruke SILJAN IL sin logo og billedarkiv i egen markedsføring.  

GS Banken skal ha tilgang til medlemsmøter i SILJAN ILs regi. Innholdet av GS Banken sitt innlegg skal avklares med SILJAN IL i forkant av møtet.  
 
 

2.1.2  Profileringsrettigheter: 

Alle drakter tilknyttet SILJAN IL, uansett om medlemmene selv må betale disse, skal påsettes GS Bankens logo. GS Bankens logo skal helst plasseres på brystet (hovedsponsor) på alle drakter tilknyttet SILJAN IL, alternativt plasseres logo på rygg. Dette gjelder drakter og overtrekksdrakter/dresser.  

Det kan være andre sponsorer på draktene, dog ikke annen finansleverandør. Draktreklame skal vises ved intervju/bilder i media. Kostnader for påsetting av logo dekkes av GS Banken. 

GS Bankens logo skal stå på alle trykksaker som produseres av SILJAN IL eksempelvis; brevark, konvolutter, medlemsblader, informasjonsskriv, programmer, avisannonser, billetter, invitasjoner, plakater, lodder, julekalendere, årsrapporter etc. Kostnaden dekkes av SILJAN IL. 

GS Banken skal i alle arrangement i SILJAN ILS regi der høyttalertjeneste blir brukt, profileres som hovedsponsoren til SILJAN IL. I større arrangementer skal GS Banken bli forespurt om å komme med en tekst som blir lest opp.  

GS Banken skal ha skiltplass på hovedbanen, treningsbanen og/evt. klubbhuset til

SILJAN IL. Kostanden for å produsere skiltene er GS Bankens ansvar. 

GS Banken skal ha arenaprofilering på samtlige arrangement i SILJAN IL sin regi.

GS Banken dekker kostnadene for materiellet.    

GS Banken skal profileres på internettsidene som brukes av foreninger/lag.  
 
 

2.2 SILJAN IL sine forpliktelser: 

SILJAN IL, inkludert alle undergrupper, skal bruke GS Banken som sin bank-, forsikring og plasseringsforbindelse. Bankforbindelsen må dog avhenge av hvor konkurransedyktig

GS Banken er. Dette etter nærmere samtaler mellom partene.   

SILJAN IL skal mot egne medlemmer markedsføre GS Banken som sin hovedsponsor.

SILJAN IL skal oppfordre medlemmene til å vurdere GS Banken som sin bankforbindelse. 

SILJAN IL har ikke anledning til å inngå samarbeidsavtale/sponsoravtale med andre finansleverandører.  

SILJAN IL skal innen 1. august hvert år gi til GS Banken SILJAN ILS medlemslister på ”Exc fil”. GS Banken kan ikke bruke SILJAN ILS medlemslister til markedsføring uten SILJAN ILS samtykke. 

SILJAN IL har ansvaret for å henge opp GS Bankens skilter, og se til at skiltene henger opp i avtaleperioden. 

SILJAN IL har ansvaret for å kontakte GS Banken for seil som skal henges opp ved arrangementer. SILJAN IL har ansvaret for å hente seilene i GS Banken, henge dem opp på arrangementet og bringe dem tilbake til GS Banken etter arrangementet er ferdig. 

SILJAN IL har ansvaret for å bringe SILJAN ILS og evt. medlemmenes drakter til

Protektiv A/S, for påsetting av logo.  
 
 

3.1 Administrasjon: 
 

3.1.1  For GS Banken: 

Ansvarlige kontaktpersoner i GS Banken (tlf: 35 58 89 00) er;

 
 

3.1.2  For SILJAN IL:   

SILJAN IL skal når nye styresammensetninger er vedtatt, gi en oversikt til GS Banken på følgende navn, adresser, tlf. og e-mail;

 
 
 

4.1 Betaling 
 

4.1.1  Grunnbeløp: 

For rettigheter i denne avtalen betaler GS Banken til SILJAN IL et grunnbeløp

inkl. mva. pålydende; 

 

når SILJAN IL har sendt en oversikt, ref. pkt 3.1.2 i avtalen og invitert GS Banken på et hovedstyremøte for hvert år av avtalens varighet. Utelates dette vil ikke grunnbeløpet utbetales følgende år.  

4.1.2  Aktivitetstilskudd: 

SILJAN IL mottar aktivitetstilskudd hvert år avtalen gjelder - for følgende (beløpene er

inkl. mva.); 

Draktlogo:

 

SILJAN IL mottar aktivitetstilskuddet når de har sendt bilder til GS Banken der utøvere og draktsett er avfotografert. Utbetaling skjer den 1. mai og 1. oktober hvert år avtalen gjelder for. Altså nye bilder må sendes hvert år.  

Annonser:

GS Banken betaler fra kr 500 – 1.000 for annonser i medlemsblader ol. som sendes ut til SILJAN ILS medlemmer. Utbetaling skjer når GS Banken mottar ett eksemplar av medlemsbladet.   
 

4.1.3  Foreningsbonus: 

SILJAN IL får mulighet til å oppnå en foreningsbonus dersom SILJAN IL er den av foreningene som ivaretar avtalen og som profilerer GS Banken best i sitt nærmiljø, i løpet av avtaleperioden. Foreningsbonusen er på kroner 100.000,-. Utbetaling skjer i slutten av avtaleperioden.  
 
 

5.1 Mislighold/Konfliktløsning: 

Ved vesentlig mislighold er partene berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning etter alminnelige kontraktsrettslige regler.

Oppstår det uenighet mellom partene om forståelse av denne avtale, skal uenighet søkes løst gjennom forhandlinger.  

Skien, den 15. desember 2004 
 

For

GS Banken       SILJAN IL 
 
 

-------------------------------------    -------------------------------------

Ben Roger Elvenes      Steinar Næs