Hvis det finnes bilder i dette vedlegget, vil de ikke bli vist.  Last ned det opprinnelige vedlegget

SIL

  A B C D E F
1 Siljan idrettslag
2            
3     Budsjett Resultat Budsjett Resultat
4     2008 2007 2007 2006
5            
6   Inntekter        
7 3010 Medl.kontigenter 75,000 79,200 80,000 79,900
9 3110 Tilskudd NIF 65,000 57,230 55,000 54,713
10 3111 Tippemidler hallen 160,000
11 3112 Tippemidler Fagerl 70,000 70,000
12 3230 Tilskudd kommunen 95,000 85,000 85,000 97,000
13 3610 Automatinntekter 90,743 21,772
14 3611 Bingo 39,000 90,579 86,000 193,066
15 3614 Wingames 34,584
17 3710 Sponsor avtaler 30,000 51,000 15,000
18 3711 Aktivitetstilskudd Spbk 15,000
20 3721 Støtte til katalogen 7,150
23 3980 Forsikringsoppgjør 37,600
24 Sum Inntekter 319,000 558,336 551,000 491,201
25            
26   Administrasjon        
27 5015 Feriepenger 5,100 6,096 7,200 7,200
28 5050 Arbeidsgiveravgift 7,800 8,771 9,000 8,370
29 5100 Lønn org.sekretær 50,000 50,800 60,000 67,200
30 5110 Møter/avslutninger 9,100 8,972 4,000 5,469
32 5200 Admin.kost 7,000 4,167 10,000 9,357
33 5220 Km.godtgjørelse 1,000 1,000 136
34 5230 Kontorrekvisita 1,000 715 4,000
35 5240 Porto,tlf,annonse 21,100 17,704 23,400 23,304
36 5250 Gebyrer 1,300 1,233 400 410
37 5260 Gaver 4,000 2,273 4,000 3,746
38   Aktivitetstilskudd 12,000
39 5280 Edb-utgifter 2,600 2,440 500 240
40 Sum Adminstrasjon 122,000 103,170 124,500 125,432
41            
42   Anlegg        
43 6500 Skianlegg 12,000 12,000 12,000 30,000
44 6620 Fagerlund 1,000 2,478
45 6621 Tippemidler fotballen 70,000 70,000
46 6622 Siljanhallen GULV 150,000
47 6630 Lån hallen 10,000 10,000 7,723
48 6640 Trollmyra avdrag 40,000 40,000 39,075
49 6650 Siljanhallen drift 20,000
50 6670 Faste anleggskostn 19,000 18,832 9,000 7,327
51 6680 Tilskudd Siljan fotball 70,000 85,000 80,000 80,000
52 7040 Forsikring 18,000 16,811 18,000 1,986
53 Sum Anlegg 169,000 202,643 410,000 168,589
54            
57   Utgifter til inntektsbringdende tiltak (1,280) 1,500 1,280
58            
60   Tilskudd medlem 5,000
62            
63   Finansposter        
64 8010 Renteinntekter (10,963) (198)
65 8110 Renteutgifter 18,000 17,586 15,000 14,549
66 Sum Finansposter 18,000 6,623 15,000 14,351
67            
68   Resultat 10,000 247,179 181,549
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75 Balanse
76 Siljan idrettslag
77            
78            
79   EIENDELER   2007   2006
80            
84            
85   Omløpsmidler        
86 1221 Fordring Siljanhallen   467,161   377,816
87 1508 Utestående Siljankatalogen   2,500   2,500
88 1920 Gs banken 22.00313   381,835   281,303
89 1921 Gs banken 09.60965   81,237   164,219
90 1922 Postbanken   2,431   2,431
91 1950 Skattetrekk   2,297   3,422
92   Sum Omløpsmidler   937,461   831,691
93            
94   SUM EIENDELER   937,461   831,691
95            
96            
97            
98            
99            
100   EGENKAPITAL OG GJELD        
101            
102   Egenkapital        
103   Egenkapital pr. 1.1   326,568   96,991
104   Årets resultat   247,179   229,577
105   Sum egenkapital   573,747   326,568
106            
107            
108   Gjeld        
109 2290 Lån Trollmyra   233,892   272,368
110 2291 Lån Siljanhallen   80,455   88,736
111 2600 Skyldig skatt   2,297   3,422
112 2670 Kortsiktig gjeld   39,000   39,000
113 2699 Skyldig fotballen     92,469
114 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift   654   608
115 2780 Arb.giv.avg. av feriepenger   1,320   1,320
116 2790 Skyldig feriepenger   6,096   7,200
117   Sum Gjeld   363,714   505,123
118            
119   SUM EGENKAPITAL OG GJELD   937,461   831,691

Hallen

  A B C D E F G
1 Siljanhallen
2              
3     Budsjett Regnskap Budsjett   Resultat
4     2008 2007 2007   2006
5 3 Inntekter 65%        
6 3400 Komm.tilskudd 445,723 344,701 310,000   309,296
7 3401 Ekstra komm. Tilskudd   40,000      
8 3402 Tilskudd gulv   160,000      
10 3600 Utleie av lokaler 50,277 56,855 40,000   41,510
12 3790 Diverse inntekter   6,851      
13 3950 Overføring fra SIL 150,000    
14   Avt.festet innsats SIL 173,727 169,325   166,331
15 Sum inntekter   669,727 777,732 500,000   517,137
16              
17 5 Kostnader          
18 5100 Lønn vaskehjelp 107,400 104,225 100,000   93,445
19 5015 Påløpne feriepenger 12,900 12,507 12,000   11,213
20 5040 Ref.sykepenger      
21 5050 Arbeidsgiveravg. 17,000 12,230 17,000   12,445
22   Adm. Andel av SIL          
23 5200 Administrasjonskost 1,100 1,095 1,000    
24 5230 Porto,telef,annonser 1,300 1,286 1,800   1,228
25 5250 Gebyr 200 150 200   150
26 6510 Forbruksmatr. 11,200 13,476 8,000   8,195
27 6520 Strøm 170,300 175,371 150,000   150,653
28 7040 Forsikringer 13,600 13,187 15,000   12,949
29 6120 Vedlikehold,inventar 50,000 58,876 25,000   31,962
30 6601 Legging og lakking gulv 100,000 249,069 150,000    
31 6602 Male hallen utvendig          
32 6550 Komm.avgifter 27,000 12,773 20,000   26,952
33 Sum direkte utgifter   512,000 654,245 500,000   349,192
34              
35 Avtalefestet innsats SIL:            
36 Forretningsførsel   45,395 44,244   43,462
37 Vedlikehold   29,850 29,093   28,579
38 Hovedvask   14,249 13,888   13,642
40 SIL vaktmester   84,234 82,100   80,648
41 Sum innsats SIL   173,727 169,325   166,331
42              
43 Sum totale utgifter 685,727 823,570 500,000   515,523
44              
45 8 Finansposter          
46 8010 Renteinntekter   2,831   164
47 8110 Renteutgifter 55    
48 Sum Finansposter (2,776)   (164)
49              
50   Årets resultat (16,000) (43,062)   1,778
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60              
61              
62              
63              
64              
65              
66 Balanse
67 Siljanhallen
68              
69              
70   EIENDELER   2007     2006
71              
75              
76   Omløpsmidler          
77 1280 Kundefordringer   94,997     122,296
78 1925 Gs banken 26.51277   202,445     107,491
79 1926 Gs banken 14.53544   25,441     24,952
80 1950 Skattetrekk   881     2,918
81   Sum Omløpsmidler   323,765     257,657
82              
83   SUM EIENDELER   323,765     257,657
84              
85              
86              
87              
88              
89   EGENKAPITAL OG GJELD          
90              
91   Egenkapital          
92   Egenkapital pr. 1.1   (144,541)     (146,474)
93   Årets resultat   (43,062)     1,933
94   Sum egenkapital   (187,603)     (144,541)
95              
96              
97   Gjeld          
98 2600 Forskuddstrekk   1,621     2,918
99 2672 Skyldig forsikring         5,347
100 2670 Kortsiktig gjeld   28,997      
101 2690 Skyldig S.I.L.   467,161     377,833
102 2750 Skyldig lønn         840
103 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift   240     2,466
104 2780 Arb.giv.avg. av feriepenger   842     1,581
105 2790 Skyldig feriepenger   12,507     11,213
106   Sum Gjeld   511,369     402,198
107              
108   SUM EGENKAPITAL OG GJELD   323,765     257,657

Fotball

  A B C D E F G
1   Siljan Fotball
2              
3     Budsjett Resultat Budsjett   Resultat
4     2008 2007 2007   2006
5   DRIFTSINNTEKTER          
6 3020 Treningsavgifter 230,000 240,495 160,000   150,800
7 3021 Fotballskolen   17,778      
8 3113 Tilskudd krets   14,000      
9 3160 Tilskudd fra klubb 70,000 85,000 70,000   80,000
10 3200 Tilskudd tippemidler   70,000 70,000    
11 3540 Kiosksalg 28,000 40,641 10,000   6,957
12 3601 Lotterier 10,000    
13 3602 Is-salg 3,400 10,000   8,000
14 3610 Automatinntekter 333,033     419,331
15 3620 Norway cup (sponsing)     1,000
16 3621 A-laget sponsing 29,000      
17 3630 Dugnader 15,000 12,877     12,653
18 3632 Julekalender 27,400     1,400
19 3634 Dugnad gutter 16 år     8,478
20 3637 norway cup egenandel     3,308
21 3710 Reklame hallen (samarbeidsavt) 15,000 40,000 20,000   25,000
22 3915 Egenandel stevner etc     42,890
23 Sum Driftsinntekter 358,000 913,625 350,000   759,817
24              
25   AKTIVITETSKOSTNADER          
26 3940 Overgangsgebyrer     665
27 3941 Diverse       465
28 4020 Cuper m.v 20,000     25,510
29 4030 Reiseutg/dommerutg 27,000 19,588 19,000   24,732
30 4170 Premier 5,000     2,226
31 4210 Leie av hall/bane 20,000 14,750 6,000   29,040
32 4211 Idrettsmateriell 20,000 14,020 35,000   71,527
33 4213 A-lag utgifter 29,073      
34 4310 Påmeldingskostnader 40,000 53,360 20,000   35,150
35 4360 Treningsleir danmark       46,750
36 4370 Norway cup       75,595
37 Sum Aktivitetskostnader 132,000 130,791 80,000   311,660
38              
39   DRIFTSKOSTNADER          
40 5101 Lønnsutgifter Fagerlund 15,000 15,000 15,000   15,000
41 5102 Lønnsutgifter Trollmyra 15,000 15,000 15,000   18,000
42 5050 Arbeidsgiveravgift 4,230      
44 5104 Honnorarer (bilder) 11,700      
45 5110 Møter/avslutninger 7,000 17,449 8,000   24,414
46 5130 Avslutning for lagene 3,212     5,257
47 5150 Kurs 10,000 7,250 10,000   1,850
48 5210 Div kontorkostnader 1,000 270 1,000   1,702
49 5220 Km.godtgjørelse/diett 22,710 30,000   23,071
50 5230 Porto/telefon/annonser 15,000 22,330 14,000   15,073
51 5250 Gebyrer 80     150
52 5260 Gaver 1,000 4,430 1,000   719
53 6440 Ny gressklipper     31,000
54 6450 Grusbanen 67,000 137,891 35,000   71,517
55 6620 Fagerlund 35,000 18,123 35,000   37,711
56 6630 Trollmyra 40,000 39,730 40,000   41,380
57 Sum Driftskostnader 206,000 319,405 204,000   286,844
58              
59   Utg.inntektsbr.tiltak          
60 7040 Forsikring        
61 7540 Varekjøp/kiosk 15,000 15,193     20,154
62 7610 Utg.inntektsbr.tiltak 5,000 2,000 16,000   10,438
63   Sum 20,000 17,193 16,000   30,592
64              
65   Finansposter          
66 8040 Renteinntekter 12,104   243
67   Renteutgifter   52     62
68              
69 Sum Resultat etter finansinntekter 458,288 50,000   130,900
70              
74              
75              
76   Balanse
77   Siljan Fotball
78              
79              
80              
81              
82   EIENDELER   2007     2006
83              
84   Anleggsmidler      
85   Sum anleggsmidler      
86              
87              
88   Omløpsmidler          
89 1211 Kundefordringer   500     500
90 1509 Automatinntekter til gode         92,469
91 1900 Kasse   178      
92 1916 Sparekonto   707,807      
93 1930 Bank   109,842     262,840
94   Sum Omløpsmidler   818,327     355,809
95              
96   SUM EIENDELER   818,327     355,809
97              
98              
99              
100              
101              
102   EGENKAPITAL OG GJELD          
103              
104   Egenkapital          
105   Egenkapital pr. 1.1   353,009     222,110
106   Årets resultat   458,288     130,900
107   Sum egenkapital   811,297     353,009
108              
109              
110   Gjeld          
111 2410 Leverandørgjeld   2,800     2,800
112 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift   4,230      
113   Sum Gjeld   7,030     2,800
114              
115   SUM EGENKAPITAL OG GJELD   818,327     355,809

Ski

  A B C D E F G H I
1   Skigruppa
2                  
3     Budsjett   Resultat   Budsjett   Resultat
4 3 Inntekter 2008   2007   2007   2,006
5 3020 Treningsavgifter 5,000   5,850   3,000   4,750
6 3112 Tilskudd fra kretsen     6,000     5,000
7 3160 Tilskudd fra klubb 12,000   12,000   12,000   30,000
8 3320 Inntekter arrangement 7,000   11,290   8,400   10,760
9 3540 Kiosk Salg 2,000   5,618   4,000   4,465
10 3611 Borgen bingo             632
11 3612 Egenandel dresser     3,400        
12 3630 Dugnadeer 5,000   16,000   16,000   12,000
13 3640 Salg av beltevogner             6,000
14 3710 Sponsorer 5,000   5,000       10,000
15 3910 Gaver     5,000       4,000
16 3915 Egenandel til renn / samlinger 6,000   4,900   15,000   18,515
17 Sum Inntekter 42,000   75,058   58,400   106,122
18                  
19 4 Aktivitetsutgifter              
20 4020 Stevneutgifter 21,350   32,218   20,000   33,086
21 4160 Trening / instruksjon 2,000   4,000   4,000   2,500
22 4170 Premier 3,000   4,118   4,000   2,402
23 4210 Hallleie / leie av bakker 1,000   1,441   5,000   3,270
24 4211 Utstyr materiell   19,792   15,000    
25 4310 Kontingenter til kretsen 3,000   3,000   3,500    
26 Sum Aktivitetsutgifter 30,350   64,569   51,500   41,258
27                  
28 5 Administrasjon              
29 5110 Møtekostnader 1,000   613   1,000   1,397
30 5200 Administrasjonskostnader 1,000   52   800  
31 5250 Gebyrer 300   314   500   367
32 5260 Gaver       500   180
33 5320 Terminlister / tidsskrifter 350   350   500   1,280
34 Sum Administrasjon 2,650   1,329   3,300   3,224
35                  
36 6 Drift / investeringer              
37 661 Drift anlegg 7,000   5,881       4,797
38 6710 Løypepreparering              
39 6720 Drift maskiner              
40 Sum drift anlegg og investeringer   7,000   5,881     4,797
41                  
42 7 Utg.innt.bringende tiltak              
43 7540 Varekjøp Kiosk 2,000   1,424   2,000   1,185
44 7690 Tilskudd til medlem     1,490        
45 Sum innt.bringende tiltak   2,000   2,914   2,000   1,185
46                  
47 8 Finansposter              
48 8010 Renteinntekter     1,474       161
50 Sum Finansposter     (1,474)       (161)
51                  
52   Resultat   1,838   1,600   55,819
53                  
54                  
55   Balanse
56   Skigruppa
57                  
58                  
59   EIENDELER     2007       2,006
60                  
64                  
65   Omløpsmidler              
66 1900 Kasse     263       306
67 1927 Bank     141,091       139,210
68   Sum Omløpsmidler     141,354       139,516
69                  
70   SUM EIENDELER     141,354       139,516
71                  
72                  
73                  
74                  
75                  
76   EGENKAPITAL OG GJELD              
77                  
78   Egenkapital              
79   Egenkapital pr. 1.1     139,516       85,415
80   Årets resultat     1,838       54,101
81   Sum egenkapital     141,354       139,516
82                  
83                  
84   Gjeld              
85   Sum Gjeld          
86                  
87   SUM EGENKAPITAL OG GJELD     141,354       139,516

Turn

  A B C D E F G H I
1   Turngruppa
2                  
3     Budsjett   Resultat   Budsjett   Resultat
4 3 Inntekter 2008   2007   2007   2,006
5 3020 Treningsavgifter 30,000   28,700   30,000   34,910
6 Sum Inntekter 30,000   28,700   30,000   34,910
7                  
8 4 Aktivitetsutgifter              
9 4160 Trening / instruksjon 15,000   16,620   15,000   23,351
10 4210 Hallleie 5,000   2,985   5,000   1,635
11 4211 Treningsmateriell 10,000   10,855   10,000   2,211
12 Sum Aktivitetsutgifter 30,000   30,460   30,000   27,197
13                  
27                  
28 8 Finansposter              
29 8010 Renteinntekter     657       76
31 Sum Finansposter     (657)       (76)
32                  
33   Resultat   (1,103)     7,788
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  
46                  
47                  
48                  
49                  
50                  
51                  
52                  
53                  
54                  
55                  
56                  
57                  
58                  
59                  
60                  
61                  
62                  
63                  
64                  
65                  
66   Balanse
67   Turngruppa
68                  
69                  
70   EIENDELER     2007       2,006
71                  
75                  
76   Omløpsmidler              
77 1900 Kasse     1,163       1,163
78 1923 Bank     70,846       62,154
79 1924 Sparekonto     2,233       2,233
80   Sum Omløpsmidler     74,242       65,550
81                  
82   SUM EIENDELER     74,242       65,550
83                  
84                  
85                  
86                  
87                  
88   EGENKAPITAL OG GJELD              
89                  
90   Egenkapital              
91   Egenkapital pr. 1.1     65,550       57,762
92   Årets resultat     (1,103)       7,788
93   Sum egenkapital     64,447       65,550
94                  
95                  
96   Gjeld              
97   Skyldig lønn     9,795        
98   Sum Gjeld     9,795      
99                  
100   SUM EGENKAPITAL OG GJELD     74,242       65,550

Ungdom

  A B C D E F
1   Ungdomsgruppa
2            
      Resultat   Resultat
4 3 Inntekter   2007   2,006
3020 Medlemskontingenter      
3540 Kiosksalg   22,787   8,120
3600 Utleie   1,000   1,500
3910 Gaver   500   5,500
3915 Egenandel til renn/saml   5,010   4,230
10  Sum Inntekter   29,297   19,350
11            
17  5 Administrasjon        
18  5110 Møtekostnader      
19  5111 Sosialeutgifter       300
20  5230 Kontorrekvisita      
21  5250 Gebyrer      
22  Sum Administrasjon     300
23            
24  6 Drift / investeringer        
25  6610 Drift   2,532   31,377
26  6710 Musikk   9,165    
27  Sum drift anlegg og investeringer     11,697   31,377
28            
29  7 Utg.innt.bringende tiltak        
30  7540 Varekjøp Kiosk   18,953   7,925
31 Sum innt.bringende tiltak     18,953   7,925
32            
33  8 Finansposter        
34  8010 Renteinntekter   441   73
35  8140 Renteutgifter        
36  Sum Finansposter   (441)   (73)
37             
38    Resultat   (912)   (20,179)
39            
40             
41             
42             
43             
44             
45             
46             
47             
48             
49             
50             
51             
52             
53             
54             
55    Balanse
56   Ungdomsgruppa
57            
58    EIENDELER   2007   2,006
59             
63             
64    Omløpsmidler        
65  1900 Kasse   498   998
66  1928 Bank   45,941   46,353
67    Sum Omløpsmidler   46,439   47,351
68             
69    SUM EIENDELER   46,439   47,351
70             
71             
72             
73             
74             
75    EGENKAPITAL OG GJELD        
76             
77    Egenkapital        
78    Egenkapital pr. 1.1   47,351   79,379
79    Årets resultat   (912)   (32,028)
80    Sum egenkapital   46,439   47,351
81             
82             
83    Gjeld        
84    Sum Gjeld    
85             
86    SUM EGENKAPITAL OG GJELD   46,439   47,351